مرض توبرکلوز چگونه تشخیص می گردد؟

توبرکلوز شش ها معمولاً در اکسری سینه یا رادیوگرافی تشخیص می گردد و توسط معاینات لعاب دهن یا بلغم تصدیق می شود. با استفاده از روش خاص معاینات مایکروسکوپی بلغم امکان دارد تا باکتریا را در بلغم شناسای کرد. اگر توبرکلوز در لابراتوار نمو می کند تشخیص را تصدیق می کند. بعضی اوقات ضرورت است تا برانچسکوپی و توموگرافی کمپیوتری شش ها گرفته شود.

یک طفل کوچک بلغم را می بلعد و نمی تواند آنرا به سادگی مانند نوجوانان تولید کند. ازینرو، یک نمونه آن برای کشت در لابراتوار بمنظور تشخیص توسط آسپیراسیون معده گرفته می شود. این عملیه در شفاخانه انجام می گردد.

حین معاینات توبرکلوز بدون شش ها از سایر قسمت های بدن با اشکال مختلف عکسبرداری می شود. برعلاوه یک نمومه ریم از آن قسمت بدن برای معاینات گرفته می شود که مرض در آن وجود دارد.

تشخیص مرض توبرکلوز