مریض در کجا معاینه شد؟

محل معاینات طبق اوضاع و علایم مرض در مریض است. اکرسی سینه می تواند در مراقبت های صحی اولیه گرفته شود. بطور مثال: در مرکز صحی. بلغم را می توان در سه صبح پی در پی نمونه برداری کرد.

معاینات انجام شده و تداوی همیشه وقت در بخش متخصص شفاخانه شروع می شود. اطفال کوچکتر از سن 16 سال در کلینیک معاینه گردیده و به شفاخانه فرستاده می شوند. نوجوانان نظر به علایم مرض در بدن شان در جاهای مختلف معاینه می شوند. بطور مثال اگر شک توبرکلوز شش ها وجود داشت، در بخش مریضان سرپای کلینیک معاینات می شود. اگر شک توبرکلوز … لنفاوی گردن وجود داشت، مریض توسط یک متخصص گوش معاینه خواهد شد.

تشخیص مرض توبرکلوز