مقاومت در مقابل دوای توبرکلوز چیست؟

استفاده نامناسب و نادرست دواهای ضد توبرکلوز می تواند باعث پیدا شدن مقاومت در مقابل دوا در انسان شود. به این معنی است که حساسیت در مقابل دوای توبرکلوز تنها با یک یا دو دوا و یا تداوی بسیار کوتاه و یا برای چندین باز توقف داده شده است. امراض ناشی از مقاومت باکتریای توبرکلوز نمی تواند تا جواب قانونی را ارایه کند، دواهای استاندارد ضد توبرکلوز. توبرکلوز مقاوم شاید عین حساسیت دوای توبرکلوز انتقال یابد.

توبرکلوز مقاوم بر چند، یک نوع از توبرکلوزی است که باکتریای آن به آیسونیازید یا ریمفامپسین، دو قویترین دواهای درجه یک ضد توبرکلوز، جواب نمی دهد.

توبرکلوز مقاون در مقابل دوای توبرکلوز، یک نوع توبرکلوز مقاوم برچند است که برای تمامی دواهای پایین نیز جواب می دهد، شامل موثرترین دوای درجه دوم ضد توبرکلوز.

توبرکلوز مقاوم بر چند در سراسر دنیا پیدا می شود. بیشتر از نیم این قضایا در کشورهای هند، چین و شوروی سابق گزارش داده شده است. در فنلاند سالانه قضیه ده مقاوم جدید دوای توبرکلوز وجود دارد.

تداوی مرض توبرکلوز