چگونه توبرکولوز مقاوم به داروها درمان می‌شود؟

اگر بیمار دارای توبرکولوز مقاوم به دواهای چندگانه (MDR) یا توبرکولوز مقاوم به دواهای گسترده (XDR) باشد، او با ترکیبی از پنج یا شش دوا درمان می‌شود. معمولاً مدت درمان در این موارد دو سال است.

تداوی مرض توبرکلوز