مقاومت در مقابل دوا چگونه تداوی می گردد؟

اگر مریض در مقابل چندین دوا مقاومت دارد و یا مشخصاً در مقابل دوا مقاومت دارد – او را با استفاده از ترکیب شش دوا تداوی می کنند، که معمولا تداوی آن دو سال طول می کشد.

تداوی مرض توبرکلوز