من چوقت می توانم فعالیت های ورزشی را دوباره شروع کنم؟

توبرکولوز با خستگی مرتبط است که به تدریج با بهبود وضعیت فرد کاهش می‌یابد. در ابتدای درمان، لازم است استراحت کنید. قدم زدن روزانه با یک سرعت کم ممکن است هر چه زودتر انجام شود، به شرطی که احساس کنید قدرت خروج به بیرون رفتن  را دارید. پزشک شما دستورات خاص‌تری در مورد چگونگی افزایش تمرینات فیزیکی به شما خواهد داد.

تداوی مرض توبرکلوز