من چوقت می توانم فعالیت های ورزشی را دوباره شروع کنم؟

توبرکلوز با خستگی همراه است، که تدریجاً زمانیکه شخص خوب شد این خستگی ها ناپدید خواهند شد. در اول تداوی ضرور است تا مریض بخوابد. در صورتیکه امکان داشته باشد، آهسته آهسته در محل آزاد قدم بزند و برای بیرون رفتن باید خودش را مقاوم احساس کند. داکتر معالج شما برای شما رهنمود های مشخص بیشتر برای تمرین فزیکی ارایه خواهد کرد.

تداوی مرض توبرکلوز