tuberkuloosi.fi

این صفه توسط …. ایجاد گردیده است.
Filha (Finnish Lung Health Association)
Sibeliuksenkatu 11 A 1, 00250 Helsinki, Finland
Tel. +358 44 566 9034
www.filha.fi

این صفحه توسط سازمان FILHA و سازمان صحی تنفسی فنلاند با حمایت بنیاد های توبرکلوز فنلاندی و وزارت امور اجتماعی و صحی فنلاند ایجاد گردیده است.

انجمن صحی شش فنلاند در سال 1907 منحیث اولین انجمن ضد – توبرکلوز فنلاندی بنیان گذاشته شد. از 2003 بدینسو این انجمن تحت نام FILHA فعالیت دارد. FILHA یک سازمان با تجربه و کارشناس است که خدمات آموزش در عرصه توبرکلوز و شش ها راه اندازی می کند. FILHA منحیث یک مرکز همکاری WHO در عرصه کنترول و تداوی توبرکلوز در مناطق همجوار فنلاند فعالیت می کند.

سازمان صحی تنفسی در فنلاند یک سازمانی است که برای صحتمندی شش ها و زندگی با کیفیت خوب برای مریضان تنفسی کار می کند. این سازمان از حقوق مریضان تنفسی دفاع نموده و آنها را در عرصه صحتمندی وتندرسی تمویل می کند. مریضان و نزدیکان شان در نقاط مختلف فنلاند در قالب انجمن های محلی عضویت این سازمان را دارند. برعلاوه آن، این سازمان خدمات چون: نوسازی، تعلیم و تربیه و خدمات کاری برای هر کس در فنلاند محیا می سازد.
 
www.hengitysliitto.fi

tuberkuloosi.fi -logo (jpg)
tuberkuloosi.fi -logo (jpg)