tuberkuloosi.fi

این صفه توسط …. ایجاد گردیده است.
Filha (Finnish Lung Health Association)
Sibeliuksenkatu 11 A 1, 00250 Helsinki, Finland
Tel. +358 44 566 9034
www.filha.fiاین وب‌سایت توسط فیله و سازمان بهداشت تنفسی در فنلند با حمایت از بنیادهای تی‌بی خصوصی فنلاند و وزارت امور اجتماعی و بهداشت فنلند ایجاد شده است.فیله (انجمن بهداشت ریه فنلند) در سال ۱۹۰۷ به عنوان انجمن ضد تی‌بی فنلند تأسیس شد. از سال ۲۰۰۳، این انجمن با نام کنونی فعالیت می‌کند. فیله یک سازمان متخصص و مرکز آموزشی در زمینه تی‌بی و بیماری‌های ریه است. این انجمن به عنوان یک مرکز همکاری جهانی سازمان بهداشت جهانی (WHO) در پیشگیری، کنترل و درمان تی‌بی در مناطق مجاور فنلند فعالیت می‌کند.

سازمان بهداشت تنفسی فنلند یک انجمن بیماری‌های تنفسی است که سلامت ریه و کیفیت زندگی خوب را برای افرادی با شرایط تنفسی ترویج می‌کند. این سازمان حقوق بیماران تنفسی را دفاع می‌کند و به رفاه و سلامت آنها پشتیبانی می‌کند. بیماران و نزدیکان آنها از مناطق مختلف فنلند عضو انجمن‌های محلی این سازمان هستند. علاوه بر این، این سازمان خدمات بازسازی، آموزش و اشتغال را به همه افرادی که در فنلند
www.hengitysliitto.fi

tuberkuloosi.fi -logo (jpg)
tuberkuloosi.fi – لوگوی