ئایا نەخۆشانی تووش بوو بە سیل پشکنینی ئایدزیان بۆ ئەنجام ئەدرێت؟

پشکنینی ئایدز بەشێوەیەکی ئاسایی بۆ هەرنەخۆشێکی سیل ئەنجام ئەدرێت؟

نەخۆشی سیل