Maahanmuuttajien tuberkuloosiseulonta

Etusivu » Olenko vaarassa » Maahanmuuttajien tuberkuloosiseulonta

WHO:n arvion mukaan neljäsosa maailman väestöstä kantaa tuberkuloosibakteeria elimistössään. Suurin osa heistä asuu maissa, joissa tuberkuloosi on yleinen (lähes koko Aasia, Afrikka, Etelä- ja Keski-Amerikka, suuri osa Itä-Euroopan maista). Suomen tuberkuloositapauksista puolet todetaan henkilöillä, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa.

Suuren tuberkuloositaakan maasta tuleva ei välttämättä tiedä altistuneensa tuberkuloosille. Oireiseen tuberkuloosiin sairastumisriski on suurin viiden maahanmuuttoa seuraavan vuoden ajan, mutta riski säilyy kantaväestöä suurempana tämänkin jälkeen. Muuttoon liittyvä henkinen ja fyysinen stressi sekä Suomen pitkä pimeä vuodenaika (D-vitamiinivaje) voivat edistää latentin (piilevän) tuberkuloosi-infektion aktivoitumista ja aktiiviseen tuberkuloosiin sairastumista. Myöhemmät vierailut lähtömaassa lisäävät uuden tartunnan riskiä.

Suomi ei aseta terveydellisiä vaatimuksia maahantulolle, eikä Suomen maahanmuuttopolitiikka sisällä terveydellisiä kannanottoja.  Myöskään oleskeluluvan saantia ei ole kytketty henkilön terveydentilaan. Sen sijaan Suomessa on velvoittavia määräyksiä ja suosittavia ohjeita maahanmuuttajien terveys- ja tuberkuloositarkastuksista.  Nämä koskevat sellaisia lähtömaita, joissa tuberkuloosin ilmaantuvuus on vähintään 100/100 000 tai maassa esiintyy runsaasti monelle lääkkeelle vastustuskykyistä (MDR) tuberkuloosia. THL ylläpitää sivuillaan maakohtaista lis­taa, josta käy ilmi, suositellaanko kyseisestä maasta tulevalle tuberkuloosiseulontaa.

Tuberkuloosiseulonnan tavoitteena on suojata henkilön omaa terveyttä ja katkaista tartuntaketjut. Tuberkuloosiseulonta on vapaaehtoista. Jos henkilöllä on oireita, mahdollistaa tartuntatautilaki tahdonvastaisen tutkimuksen ja hoidon. Tartuntatautilain velvoittamasta terveystarkastuksesta sosiaali- ja terveysalan työharjoittelua tai työtä varten ei voi kieltäytyä.

Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma 2020 (päivitetty 2023) edellyttää, että paikallisesti sovitaan ja laaditaan ohjeistus siitä, miten ja missä tuberkuloositarkastukset kullekin kohderyhmälle alueella järjestetään.

Riskiryhmään kuuluva henkilö tulisi tunnistaa terveydenhuollon kaikilla kohtaamispinnoilla, tehdä oirekysely, järjestää keuhkokuvaus ja antaa tuberkuloosi-informaatiota mahdollisuuksien mukaan henkilön omalla kielellä. Käytä hyväksesi usealle kielelle käännettyjä tiedotteita tuberkuloosista ja TB-oppaita.

Luettelo suosituksista, ohjeista ja velvoitteista:

 • Pakolaisille, turvapaikanhakijoille ja perheenyhdistämisen kautta Suomeen tuleville tulisi järjestää maahantulotarkastus kahden viikon sisällä maahantulosta (Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden infektio-ongelmien ehkäisy, Sosiaali- ja terveysministeriön ohje vuodelta 2009). Tarkastuksen järjestämisvastuu on vastaanottokeskuksilla ja kuntien maahanmuuttajapalveluilla.
 • Työn, opiskelun, avioliiton solmimisen tai adoption vuoksi Suomeen yli 3 kk ajaksi riskimaasta tuleville pitäisi järjestää terveystarkastus kahden kuukauden sisällä maahantulosta (Keuhkotuberkuloosin varhainen toteaminen- Ohje maahanmuuttajien terveystarkastuksista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus, päivitetty vuonna 2017). Tarkastuksen järjestämisvastuu on perusterveydenhuollolla (terveysasemat, äitiys- ja lastenneuvolat), koulu- ja opiskeluterveydenhuollolla, työterveyshuollolla ja kuntien maahanmuuttajapalveluilla.
 • Raskaana olevien riskiryhmään kuuluvien maahanmuuttajien tuberkuloosiseulonnan (keuhkokuvaus viimeisen raskauskolmanneksen aikana) pitäisi ohjeiden mukaan toteutua äitiysneuvolassa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen äitiysneuvolaopas vuodelta 2013 ja Valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma, päivitys 2023).
 • Tartuntatautilaki (1227/2016) 55 § velvoittaa potilaiden tai asiakkaiden suojaamiseksi työnantajaa vaatimaan tietyissä tehtävissä toimivalta työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tämä sairasta hengityselinten tuberkuloosia. THL on antanut terveystarkastuksista toimenpideohjeen (Ohjaus 19/2017) ja Työterveyslaitos päivitetyn ohjeen 2023. Terveystarkastuksen kohderyhmä on sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä kaikissa alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä toimivat työntekijät, harjoittelijat ja muut vastaavat henkilöt, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelusuhdetta ja ovat:
  • syntyneet tai oleskelleet vähintään 12 kuukautta riskimaassa
  • työskennelleet terveydenhuollossa riskimaassa vähintään kolme kuukautta
  • hoitaneet missä tahansa maassa tuberkuloosipotilaita
  • olleet lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen.
 • Terveystarkastus tehdään uuden työ- tai harjoittelusuhteen alkaessa ennen työtehtävään ryhtymistä. Terveys­tarkastus toteutetaan uuden työsuhteen alkaessa, jos edellisestä terveystarkastuksesta on kulunut yli kaksi vuotta.
 • Tarkastus tehdään myös työ- tai harjoittelusuhteen aikana, jos työntekijälle ilmaantuu tuberkuloosiin viittaavia oireita tai työntekijä on pitkäaikaisesti tai toistuvasti matkustellut tuberkuloosin riskimaissa tai työntekijä on altistunut tuberkuloosille.

Ohje maahanmuuttajille tuberkuloosiseulonnasta 27 eri kielellä.