Är jag i fara?

Bör jag vara rädd för att få tuberkulos? Till de flesta i Finland kan vi svara, att det antagligen inte finns orsak till oro. Tuberkulosen är en sällsynt sjukdom i Finland. Majoriteten av befolkningen behöver inte oroa sig.

Risken för tuberkulos är störst för dem, som har vistats mycket tillsammans med någon med lungtuberkulos. Till dessa hör till exempel personer som bott i samma hushåll.

Risken påverkas också av andra faktorer, såsom:

  • Du har vistats länge i ett land där tuberkulosen är vanlig.
  • Du kommer från ett land där tuberkulosen är vanlig.
  • Du har bott i trånga utrymmen med många människor.
  • Ditt allmänna hälsotillstånd eller din motståndskraft är nedsatt.

Nedan finns svar på de vanligaste frågorna angående tuberkulosriskgrupper.

Är jag i fara

Hur smittar tuberkulosen?

Tuberkulosen sprids via luften. Då en person med lungtuberkulos talar, hostar, nyser eller sjunger, sprids små partiklar innehållande tuberkulosbakterier i luften. Personer som vistas länge eller upprepade gånger i samma utrymmen (t.ex. i samma rum eller lägenhet) kan då få tuberkelbakterier i sina lungor genom luften de inandas. Samboende familjemedlemmar utsätts för den största smittrisken.

Kan jag bli smittad när jag städar hemma hos en tuberkulospatient, som hamnat på sjukhus?

Tuberkulos smittar inte genom kärl, drycker, mat, kläder eller ytor. Smitta kan man få från en insjuknad person som vistas i samma utrymme. Bakterier förblir i rumsluften endast timmar sedan den insjuknade avlägsnat sig.

Kan jag bli smittad då jag skakar hand med eller omfamnar en tuberkulossjuk?

Tuberkulos smittar inte via hudkontakt eller annan kontakt. Smittrisken är relaterad till vistelse i samma inneutrymme.

Kan jag bli smittad, om jag har rest i samma kollektivtrafikmedel som en person med lungtuberkulos?

Tillfälliga, korta och enstaka resor t.ex. i buss eller tåg innebär inte någon infektionsrisk.

Risken för smitta kan emellertid öka, om man upprepade gånger reser i samma kollektivtrafikmedel med den sjuka. En flygresa på mer än 8 timmar innebär en beaktansvärd risk. Smittrisken är störst för personer som suttit nära patienten med smittsam tuberkulos (upp till två bänkrader framför eller bakom). Dessa personer spåras och kontaktas av sakkunniga med ansvar för infektionssjukdomar i hemkommunen.

Sprider alla tuberkulospatienter smitta?

Nej, det gör de inte. Endast de med lungtuberkulos kan smitta ner andra. Smitta sprids lättare om den sjuka har hålrum (kaverner) i lungorna, eller om man vid tuberkulosfärgning har funnit bakterier i upphostningar.

Blir alla som haft kontakt med en tuberkulospatient nersmittade?

Nej, det blir de inte. Tuberkulosen smittar inte lätt. Endast en tredjedel av dem som haft nära och långvarig kontakt med en person med smittsam tuberkulos får smittan. Mest utsatta är personer som bor i samma familj med den sjuke. Alla som får smittan insjuknar inte.

Kan tuberkulossmitta utredas och fastställas?

I världen och i Finland används både hudtest (Mantoux-test) och blodprov (det så kallade IGRA-testet). Mantoux-testet används mest för att ta reda på infektionen hos barn under 7 år. IGRA-testet används för att ta reda på infektion hos vuxna under 35 år och vuxna oavsett ålder med svag immunitet, det vill säga som löper hög risk att bli sjuk. IGRA-testet används också i vissa situationer där det är nödvändigt att ta reda på möjligheten av latent tuberkulosinfektion. Läs mer om denna latenta tuberkulosinfektion (LTBI).

Kan tuberkulosinfektion behandlas?

Ja, den kan behandlas. Tuberkulosinfektion behandlas med tuberkulosmediciner. Läkaren väljer passande läkemedeln eller kombinationen. Behandlingen pågar i 3‒6 månader beroende på läkemedelkombinationen.

Är insjuknande i tuberkulos självvållat?

Nej. Vem som helst, som fått smittan, kan insjukna i tuberkulos oavsett ras, kön, ålder, yrke och social status.

Kan jag insjukna i tuberkulos, även om jag är helt frisk och har tagit väl hand om mig själv?

Ja, det kan du. Bra näringstillstånd, att ta hand om D-vitaminintaget och att inte använda rusmedel stödjer kroppens försvarssystem mot tuberkulos.

Insjuknar alla som haft att göra med en patient med smittsam tuberkulos?

Nej, det gör de inte. Endast en av tio friska vuxna, som fått smittan, insjuknar i tuberkulos.

Cirka hälften av dem får symtom inom två år efter smittan. Den andra hälften insjuknar någon gång senare i livet.

Insjuknar barn och ungdomar, som fått smittan, lättare än vuxna?

Ja, de är mera mottagliga. Småbarn under 5 år, som fått smittan, insjuknar lättare än äldre barn och vuxna. Av ovaccinerade barn under ett år insjuknar vartannat efter tuberkulossmitta. Av ovaccinerade 1-5 -åringar insjuknar vart fjärde, om det får smittan. Småbarn över 5 år och barn i skolåldern har samma risk att insjukna som vuxna. Hos unga i åldern 15-20 år är risken att insjukna åter högre än hos vuxna.

Hur inverkar hivsmitta på insjuknandet i tuberkulos?

En obehandlad hivinfektion ökar betydligt risken att insjukna i tuberkulos. En hivpositiv person utan effektiv hivbehandling har en 30-faldig risk att insjukna i tuberkulos sedan han eller hon råkat ut för tuberkulossmitta. I aidsstadiet är risken att insjukna 100-faldig. Om människan får effektiv behandling, har hon en liknande risk att insjukna som en person utan hivinfektion.

Om jag utan att veta det har varit i kontakt med en tuberkulossjuk person, kan jag då i efterhand få veta att jag varit utsatt för smittrisk?

Tuberkulos är en allmänfarlig smittsam sjukdom för vilken förebyggande åtgärder är föreskrivna i lag. Lagen om smittsamma sjukdomar stadgar att den personal som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar skall spåra personer som råkat ut för allmänfarlig smittrisk. Smittsamheten bedöms på det sjukhus där den sjukas tillstånd utreds och behandling ges.

I en intervju med en patient som lider av luftvägstuberkulos får man reda på vem patienten har haft mycket kontakt med (så kallad smittspårning). Om du och/eller ditt barn under 7 år tillhör de utpekade utsatta får du en inbjudan till undersökningarna.

Hur påverkas insjuknandet av sjukdomar och medicinering som nedsätter motståndskraften?

Risken för insjuknandet är betydligt högre för en sådan person än för en frisk person smittad av tuberkulos. Därför tar man i samband med smittspårning reda på om den tuberkulosutsatta har vissa sjukdomar eller medicinska behandlingar.

Sjukdomar: hiv-infektion, organtransplantation, allvarlig njursvikt (dialysbehandling), silikos (stendammslunga).
Läkemedelsbehandlingar: TNF-blockerare, långvarig oral kortisonbehandling (t.ex. prednisolon > 20 mg/dag) i mer än en månad, för närvarande använt cytostatika, andra biologiska läkemedel och JAK-hämmare.

 

Utvecklas den hivpositivas tuberkulos på samma sätt som andras?

Jämfört med hivnegativa, har hivpositiva mer tuberkulos i andra organ än lungorna. Om en obehandlad hivinfektion har fortskridit till AIDS-skedet, kan tuberkulosen framträda i generaliserad, snabbt framskridande form.

Hur beaktas möjligheten, att patienten har en hivinfektion?

Från varje tuberkulospatient tas med samtycke av patienten blodprov för utredning av hivinfektionsmöjligheten.