Riskgrupper

I riskgrupperna är tuberkulosen allmännare eller så är risken att insjukna i tuberkulos högre efter smitta än bland resten av befolkningen.

Tuberkulossmitta kommer vanligen från en person med respiratorisk tuberkulos (oftast lungtuberkulos), som ännu inte har diagnostiserats och behandlats. En sådan person kan i den omgivande luften utsöndra rikligt med tuberkulosbakterier då hon/han hostar eller talar.

Inneutrymmets volym och ventilation samt exponeringstiden påverkar risken för smitta. Om utrymmet är trångt och dåligt ventilerat, kan stora mängder tuberkulosbakterier finnas i inneluften. Ju längre och ju oftare en person vistas i samma utrymme med den sjuka, desto större är risken att hon får tuberkulosbakterier i sina lungor med luften hon inandas. Hon exponeras för smitta.

Tuberkulosen smittar inte lätt. Mindre än en tredjedel av de exponerade smittas. Av smittade vuxna (med normal resistens) insjuknar endast en på tio. Risken för sjukdom är störst under åren närmaste efter smittan; ungefär hälften insjuknar inom två år, resten kan insjukna även efter tiotals år.

I Finland är riskgrupperna för tuberkulos:

  • Personer som nyligen exponerats och fått tuberkulossmitta

Störst är risken för smitta och insjuknande för personer, som bor i samma hushåll som en tuberkulossjuk. Vid smittspårning betonas därför undersökandet av familjekretsen och av personer, som exponerats rikligt. Särskild uppmärksamhet ägnas små barn och oavsett åldern personer med ökad risk för insjuknande på grund av sjukdom eller medicinering (se sektionen om Personer med sjukdom eller medicinering, som nersätter resistensen). Dessa har en högre risk än andra att insjukna efter smitta. Tuberkulossmitta spåras med blodprov (IGRA) som tas från personer i dessa specialgrupper samt från personer under 35 år, som exponerats kraftigt inom familjekretsen eller genom annan nära kontakt. De, som fått tuberkulossmitta, erbjuds möjlighet till vård av latent tuberkulosinfektion. Mer information om detta finns i avsnittet Smittspårning.

  • Äldre personer

Dessa har fått tuberkulossmitta i sin barndom eller ungdom och insjuknar i tuberkulos då immunförsvaret försvagas till följd av åldrande eller sjukdom. Under 2010-talet har mer än en tredjedel av tuberkulosfallen i Finland gällt 75 år fyllda personer som tillhör den fasta befolkningen.

  • Personer med missbrukarproblem

Dessa exponeras mera och insjuknar oftare än den övriga befolkningen på grund av sin livsstil.

  • Personer, som invandrat till Finland från länder där tuberkulosen är allmän eller som vistats mer än ett år i sådana länder

Nära hälften av de nya tuberkulosfallen drabbade i slutet av 2010-talet personer med utländsk bakgrund. De har fått tuberkulossmitta i sitt hemland eller i något genomgångsland (asylsökande, flyktingar). Vanligen vet de inte var de exponerats. De många stressfaktorerna i samband med invandringen inverkar på tuberkulosens aktiveringen. Risken för insjuknande är som störst under de närmaste fem åren, men förblir även senare högre än hos den bofasta befolkningen. Enligt en rapport från Institutet för hälsa och välfärd är insjuknade med utländsk bakgrund yngre (medelålder 33 år) än bofasta insjuknade (medelålder 72 år).

  • Tuberkulosinsidensen är mycket hög i länder med minst 150 fall/100 000 invånare/år.
  • Tuberkulosinsidensen är hög i länder med minst 50 fall/100 000 invånare/år.
  • Institutionen för hälsa och välfärd uppdaterar regelbundet listan med insidenser för olika länder.
  • I Finland har tuberkulosinsidensen de senaste åren varit mycket låg, mindre än 5/100 000 invånare/år.

Personer med avsikt att vistas minst ett år i länder med mycket hög eller hög tuberkulosinsidens har skäl att beakta risken för tuberkulosexponering. Mer information finns i avsnittet Utlandsresor.

  • Personer med sjukdom eller medicinering som försvagar resistensen

Dammlunga (silikos) och njursvikt, som kräver dialysvård ökar något risken för insjuknande i tuberkulos efter ny smitta.

En obehandlad HIV-infektion ökar risken för tuberkulos betydligt. En HIV-positiv person utan effektiv HIV-medicinering har en cirka 30-faldig risk att insjukna i tuberkulos efter tuberkulossmitta. Risken att insjukna är 100-faldig för en person i aids-skedet. Om HIV-patienten får effektiv läkemedelsbehandling, är risken att insjukna på samma nivå som hos HIV-negativa personer. HIV-test görs för alla tuberkulospatienter.

Medicinering, som används för att motverka avstötning i samband med transplantation av organ och stamceller försvagar organismens försvarssystem väsentligt. Därför undersöks förekomsten av latent tuberkulosinfektion före transplantation. Vid behov ges läkemedelsbehandling, som förhindrar insjuknande i tuberkulos.

Medicinering med TNF-hämmare ökar risken för tuberkulos mer än någon annan läkemedelsgrupp. TNF-hämmare demonterar det skydd, som organismen satt upp kring tuberkulosbakterier. Efter detta kan en dittils undertryckt, latent tuberkulosinfektion aktiveras och leda till snabbt fortskridande tuberkulos. Därför undersöks förekomsten av latent tuberkulosinfektion före behandling med TNF-hämmare. Vid behov ges läkemedelsbehandling, som förhindrar insjuknandet i tuberkulos. Mer information under rubriken Biologisk medicinering (på finska).

Andra läkemedel, som har en negativ effekt på det immunologiska försvaretökar i viss mån risken för tuberkulos. Sådana läkemedel är kortikosteroider i stor dos (minst 20 mg/dygn) i minst en månad, cytostatika så länge de intas och övriga biologiska läkemedel såsom TNF-hämmare. Se närmare under rubriken Biologisk läkemedelsvård (på finska).

  • Människor som exponeras i sitt arbete

För tuberkulossmitta exponeras i Finland mest arbetstagare inom hälsovården. För tuberkulos kan man också exponeras oftare än vanligt vid arbete inom den sociala sektorn – speciellt vid kontakt med missbrukare och invandrarare.

Om man har för avsikt att arbeta i mer än tre månader inom social- och hälsovårdssektorn i länder med mycket hög eller hög tuberkulosinsidens eller i de Baltiska länderna, är det skäl att beakta möjlig tuberkulosexponering. Se närmare under rubriken Utlandsresor.