Tuberkulos vid en utbildningsinstitution

Du har fått veta, att någon vid din institution har lungtuberkulos. Du kanske oroar dig över din hälsa och undrar om du har smittats och är rädd för att insjukna i tuberkulos.

För det första:  Det finns inte anledning till panik, ty tuberkulosen smittar inte lätt. Mindre än en tredjedel av de exponerade smittas. Exponeringens följder är beroende av sjukdomens art hos smittkällan, exponeringstiden och övriga förhållandena. Mer under rubriken Smittspårning. Vid sådan massexponering är risken för smitta vanligen ganska liten, betydligt mindre än för boende i samma hushåll.

För det andra:  Av smittade vuxna (med normal motståndskraft) insjuknar bara en på tio. Risken för sjukdom är störst under åren närmast efter smittan, men man kan insjukna även efter årtionden. Risken att insjukna är högre för tonåringar och unga vuxna än för äldre. För grupper av studerande anordnas därför blodprov (IGRA) för utredande av tuberkulossmitta. De smittade erbjuds möjlighet till en 3-6 månaders vård för latent tuberkulos, som förhindrar insjuknande. För mer information, se Riskgrupper och Smittspårning – vad det innebär, och latent tuberkulosinfektion (LTBI).

För det tredje: För smittsamma sjukdomar lokalt ansvariga personer utreder tillsammans undervisningsinstitutionens personal exponeringssituationen och vilka grupper studerande som exponerats. Studerande och personal som anses exponerade informeras och får förhållningsinstruktioner vid ett informationstillfälle eller via andra arrangemang som gjorts av de ansvariga. Invänta alltså i lugn och ro information och följ anvisningar.

För det fjärde: Massexponeringar överstiger ofta nyhetströskeln, och de för smittsamma sjukdomar ansvariga måste ofta ge saken publicitet med ett meddelande. Skapa inte hysteri och sprid inte dina gissningar om den tuberkulossjukas identitet eller sjukdom i offentligheten eller sociala medier. Det är inte någons fel, att man insjuknar i tuberkulos.

För det femte: Stöd den sjuka under sjukhusvistelsen och den långa medicineringen. Den sjuka är ofta orolig, rädd, konfys och besatt av skuldkänslor och oro för närstående, som kan drabbas av smitta och sjukdom. Det är ensamt och skrämmande att vara sjuk. Framhåll, att det inte är någons fel att man insjuknar i tuberkulos. Ge ditt stöd och uppmuntra den sjuka genom att ringa, skriva, skicka e-post eller komma på besök då den sjukas tillstånd medger.

För det sjätte: Du kan stärka din resistens med lämplig livsstil. Ta alltså hand om dig själv. Ät mångsidigt, motionera och sov tillräckligt. Sluta röka och var måttlig med alkoholen. Undvik stress. Ta D-vitamin tillskott: ljushyade åtminstone under den mörka årstiden oktober-april, mörkhyade alla årstider.

För det sjunde: Kom ihåg din exponering också i fortsättningen, men stressa inte över den. Kontakta läkare för utredning av eventuell tuberkulos, om du får något av följande symtom:

  • långvarig hosta i mer än tre veckor, upphostningar, slemmighet
  • feber eller stegring utan tydlig orsak
  • aptitlöshet och oavsiktlig viktminskning
  • ovanlig trötthet
  • avvikande nattlig svettning