Nära kontakt

Kontakten definieras som nära, då en person bor tillsammans med eller vistas upprepade gånger i samma rum som en patient med smittsam tuberkulos, och kontakttiden är sammanlagt mer än 8 timmar. Vistelse i samma personbil eller tillsammans i annat trångt utrymme betraktas som nära kontakt redan efter ett kontakttillfälle.