Är det möjligt att åka hem om smittsamheten fortstår?

En person med tuberkulos, som förblir smittsam, kan i speciella fall få vistas isolerad hemma, om detta inte hindrar vården. Patienten måste förbinda sig att följa regler man enats om. Vistelse och besök utanför hemmet (t ex. arbete, inköp, restaurangbesök, fritidssysselsättning) är inte tillåtna. Ett villkor är även, att inga barn under 5 år vistas i hemmet. Tuberkulosbehandlingen, som inletts på sjukhus, bör dagligen fortsätta under övervakning.

Kan en isolerad tuberkulospatient ta emot besök?

Friska vuxna kan komma på besök i isoleringsrummet, men de måste noga följa anvisningar som vårdpersonalen ger och använda speciella andningsskydd. Långvariga besök rekommenderas inte i början av vården. Kontakt med anhöriga och vänner kan upprätthållas med telefon och Skype-internettelefon. Barn under 5 år och vuxna med försvagad motståndskraft får inte besöka patienten. Om patienten har läkemedelsresistent tuberkulos, får inte heller personer under 16 år komma på besök.

Hur länge fortgår isoleringen?

Isoleringen fortgår vanligen åtminstone ett par veckor efter påbörjad behandling. I en del fall kan längre isolering behövas.