Hur inverkar hivsmitta på insjuknandet i tuberkulos?

En obehandlad hivinfektion ökar betydligt risken att insjukna i tuberkulos. En hivpositiv person utan effektiv hivbehandling har en 30-faldig risk att insjukna i tuberkulos sedan han eller hon råkat ut för tuberkulossmitta. I aidsstadiet är risken att insjukna 100-faldig. Om människan får effektiv behandling, har hon en liknande risk att insjukna som en person utan hivinfektion.

Hur påverkas insjuknandet av sjukdomar och medicinering som nedsätter motståndskraften?

Risken för insjuknandet är betydligt högre för en sådan person än för en frisk person smittad av tuberkulos. Därför tar man i samband med smittspårning reda på om den tuberkulosutsatta har vissa sjukdomar eller medicinska behandlingar.

Sjukdomar: hiv-infektion, organtransplantation, allvarlig njursvikt (dialysbehandling), silikos (stendammslunga).
Läkemedelsbehandlingar: TNF-blockerare, långvarig oral kortisonbehandling (t.ex. prednisolon > 20 mg/dag) i mer än en månad, för närvarande använt cytostatika, andra biologiska läkemedel och JAK-hämmare.

 

Insjuknar barn och ungdomar, som fått smittan, lättare än vuxna?

Ja, de är mera mottagliga. Småbarn under 5 år, som fått smittan, insjuknar lättare än äldre barn och vuxna. Av ovaccinerade barn under ett år insjuknar vartannat efter tuberkulossmitta. Av ovaccinerade 1-5 -åringar insjuknar vart fjärde, om det får smittan. Småbarn över 5 år och barn i skolåldern har samma risk att insjukna som vuxna. Hos unga i åldern 15-20 år är risken att insjukna åter högre än hos vuxna.

Om jag utan att veta det har varit i kontakt med en tuberkulossjuk person, kan jag då i efterhand få veta att jag varit utsatt för smittrisk?

Tuberkulos är en allmänfarlig smittsam sjukdom för vilken förebyggande åtgärder är föreskrivna i lag. Lagen om smittsamma sjukdomar stadgar att den personal som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar skall spåra personer som råkat ut för allmänfarlig smittrisk. Smittsamheten bedöms på det sjukhus där den sjukas tillstånd utreds och behandling ges.

I en intervju med en patient som lider av luftvägstuberkulos får man reda på vem patienten har haft mycket kontakt med (så kallad smittspårning). Om du och/eller ditt barn under 7 år tillhör de utpekade utsatta får du en inbjudan till undersökningarna.

Kan tuberkulosinfektion behandlas?

Ja, den kan behandlas. Tuberkulosinfektion behandlas med tuberkulosmediciner. Läkaren väljer passande läkemedeln eller kombinationen. Behandlingen pågar i 3‒6 månader beroende på läkemedelkombinationen.