Om jag utan att veta det har varit i kontakt med en tuberkulossjuk person, kan jag då i efterhand få veta att jag varit utsatt för smittrisk?

Tuberkulos är en allmänfarlig smittsam sjukdom för vilken förebyggande åtgärder är föreskrivna i lag. Lagen om smittsamma sjukdomar stadgar att den personal som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar skall spåra personer som råkat ut för allmänfarlig smittrisk. Smittsamheten bedöms på det sjukhus där den sjukas tillstånd utreds och behandling ges. Smittsamma patienter intervjuas för att utreda med vem de varit i kontakt (s.k. smittspårning, se ordlistan).

Om du och/eller dina barn under 7 år ha blivit utsatt för smittrisk, blir ni inkallade för utredning.

Kan tuberkulossmitta behandlas?

Ja, den kan behandlas. Tuberkulossmitta behandlas med tuberkulosmediciner. Läkaren väljer passande läkemedeln eller kombinationen. Behandlingen pågar i 3-6 månader beroende på läkemedelkombinationen.

Kan tuberkulossmitta utredas och fastställas?

Tills vidare finns inte något bra test, som allena kunde användas för att säkerställa en tuberkulossmitta. Både hudtest (mantouxtest) och blodtest (s.k. IGRA-test) används allmänt. Med dessa testas barn under 16 år samt vuxna som exponerats för tuberkulos och har hög risk att insjukna på grund av nedsatt motståndskraft.

Blir alla som haft kontakt med en tuberkulospatient nersmittade?

Nej, det blir de inte. Tuberkulosen smittar inte lätt. Endast en tredjedel av dem som haft nära och långvarig kontakt med en person med smittsam tuberkulos får smittan. Mest utsatta är personer som bor i samma familj med den sjuke. Alla som får smittan insjuknar inte.

Sprider alla tuberkulospatienter smitta?

Nej, det gör de inte. Endast de med lungtuberkulos kan smitta ner andra. Smitta sprids lättare om den sjuka har hålrum (kaverner) i lungorna, eller om man vid tuberkulosfärgning har funnit bakterier i upphostningar.

Kan jag bli smittad, om jag har rest i samma kollektivtrafikmedel som en person med lungtuberkulos?

Tillfälliga, korta och enstaka resor t.ex. i buss eller tåg innebär inte någon infektionsrisk.

Risken för smitta kan emellertid öka, om man upprepade gånger reser i samma kollektivtrafikmedel med den sjuka. En flygresa på mer än 8 timmar innebär en beaktansvärd risk. Smittrisken är störst för personer som suttit nära patienten med smittsam tuberkulos (upp till två bänkrader framför eller bakom). Dessa personer spåras och kontaktas av sakkunniga med ansvar för infektionssjukdomar i hemkommunen.

Hur smittar tuberkulosen?

Tuberkulosen sprids via luften. Då en person med lungtuberkulos talar, hostar, nyser eller sjunger, sprids små partiklar innehållande tuberkulosbakterier i luften. Personer som vistas länge eller upprepade gånger i samma utrymmen (t.ex. i samma rum eller lägenhet) kan då få tuberkelbakterier i sina lungor genom luften de inandas. Samboende familjemedlemmar utsätts för den största smittrisken.