Varför tar det ibland flera veckor eller månader innan tuberkulosdiagnosen kan ställas?

Tuberkulos förorsakar en mångskiftande sjukdomsbild, och sjukdomen har blivit sällsynt i Finland. Ett antal andra sjukdomar kan ge liknande symtom, och därför är det inte alltid lätt att misstänka rätt sjukdom. Tuberkulos kanske inte misstänks, och det kan dröja innan undersökningarna blir gjorda. Påvisandet av tuberkelbakterier kräver speciella metoder för färgning och odling. Tuberkulosodlingen går långsamt, man kan behöva vänta 2–8 veckor på svar.

Ibland görs tuberkulosdiagnosen på basis av sjukdomsbilden och röntgenologiska fynd utan bakteriologisk säkerställning.

Var undersöks den insjuknade?

Utredningsstället beror på den sjukas tillstånd och arten av symtomen. Lungröntgen kan tas i primärvården, till exempel vid en hälsocentral. Sputumprover kan tas hemma, två på varandra följande dagar (morgon-dag-morgon).

Tuberkulosdiagnosen ställs och vården inleds alltid på specialistsjukvårdsnivå.

Barn yngre än 16 år utreds vid barnpoliklinik eller avdelning för barnsjukdomar. Vuxna utreds vid olika avdelningar allt efter symtom. Om till exempel lungtuberkulos misstänks, sker utredningen vid poliklinik eller avdelning för lungsjukdomar. Om tuberkulos i halsens lymfkörtlar misstänks, gör en öron-näsa-hals-läkare undersökningen.