Jag är född 1946. I mina lungor konstaterades 1969 en röntgenskugga stor som en en pennis slant. Jag fick behandling för tuberkulos. Inga bakterier hittades i sputum. Jag hade då ett arbete, där lungröntgen ofta togs. Under hela mitt liv har inget som antyder tuberkulos framkommit. Min dotter fick ett barn 2011. Listan över sjukdomar i familjen inkluderade min tuberkulos. Mödravårdscentralens läkare berättade, att tuberkelbakterien fortfarande fanns i min kropp, och att den kunde aktivera sig. Jag måste vara noga med att min saliv inte når barnet. Speciellt aktsam måste jag vara om jag har någon infektionssjukdom. Stämmer detta?

Ännu på 1960-talet var tuberkulosen en vanlig infektionssjukdom i Finland. Enligt din beskrivningen har du lidit av lindrig lungtuberkulos, Diagnosen grundade sig på röntgenfyndet. Du fick den tuberkulosmedicinering, som i slutet av sextiotalet var tillgänglig. Effektiv, modern tuberkulosmedicinering infördes i Finland först omkring 1980. Det är möjligt, att den mindre effektiva tuberkulosmedicinering du fick inte var tillräcklig för att döda alla tuberkelbakterier. Reaktivering av tuberkulosen kan inte förutsägas i förväg. Här inverkar främst den personliga konditionen, andra sjukdomar och mediciner. Risken för återaktivering av tuberkulosen finns, men för dig är den liten.

Du kunde låta kontrollera din situation genom att besöka hälsocentralens läkarmottagning och be om lungröntgen. I fortsättningen är det skäl att hålla möjligheten av tuberkulos i minnet. Du bör utan dröjsmål uppsöka läkare om tuberkulossymtom yppar sig. De viktigaste symtomen på lungtuberkulos är långvarig hosta, upphostningar, slemmighet eller upphostat blod. Allmänsymtom är trötthet, aptitlöshet, viktnedgång, kraftiga nattsvettningar eller feber, som kan vara lätt och inte har någon klar anledning. Om lungtuberkulosen reaktiveras, kunde du vara en risk för personer i din närmiljö och i synnerhet då för ett litet barn. Det här är vad mödravårdscentralens läkare avsåg med sin varning.

Tuberkulosen smittar endå inte v, och du behöver alltså inte till exempel undvika eller oroa dig för att pussa barnbarnet. Tuberkulosen överförs genom luften när en person med smittsam lungtuberkulos (alltid med hosta) ger upphov till finfördelade partiklar som innehåller tuberkelbakterier. Smittrisken är desto större, ju kraftigare den sjukas hostsymtom är, och ju längre man vistas i samma utrymme inomhus.

Det är bra att mödravårdsläkaren vid barnbarnets födelse tog reda på förekomsten av tuberkulos hos nära släktingar. I sådana situationer rekommenderas BCG-vaccination av den nyfödda. Ur din fråga framgår inte, om barnbarnet blivit BCG-vaccinerat. Om inte, kan ni diskutera saken på mödravårdscentralen och få en remiss till BCG-vaccinering vid barnpolikliniken vid ett centralsjukhus eller universitetssjukhus. BCG-vaccinet skyddar små barn under 5 år mot svåra former av tuberkulos. Barn under 7 år kan vaccineras.

I sammandrag:

  • Jag rekommenderar att dina nuvarande och kommande barnbarn BCG-vaccineras i enlighet med Institutets för hälsa och välfärd instruktioner. Ytterligare information: https://www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/bcg-vaccin
  • För att utreda ditt eget nuvarande hälsotillstånd bör du uppsöka läkare vid hälsovårdscentralen och be om lungröntgen.
  • Uppsök läkare på nytt, om symtom som tyder på tuberkulos uppenbarar sig.

Svar från sakkunniga