Min far insjuknade i tuberkulos under kriget år 1944 och låg ett halvt år på krigssjukhus. Är det möjligt att vi, hans barn, fick smitta, som förblivit latent? Symtom har vi sex barn inte haft. Jag har sömnapné.

Tuberkulossmitta kan man få, om man vistas i samma utrymme med en person med symtomatisk luftvägstuberkulos. Det framgår inte ur din fråga, om din far blev sjuk vid fronten och kanske skickades direkt till sjukhuset. Om tuberkulossymtomen började vid fronten, och han inte vistades hemma då han hade dem, kan ni inte ha fått smitta av honom. Om er far hade symtom på lungtuberkulos (hosta, slem, upphostningar) en längre tid innan han blev inkallad, blev familjemedlemmar utsatta för tuberkulos och fick med stor sannolikhet tuberkulossmitta. Eftersom du nämner att alla sex syskon varit asymtomatiska, har de antingen övervunnit smittan eller så har tuberkelbakterierna förblivit i latent, inaktivt viloläge. Latent tuberkulos kan hos en del människor bli symtomatisk i något skede av livet. Sjukdomar och medicinering som försvagar kroppens försvarssystem ökar risken att insjukna. Sömnapné är inte en sådan riskökande sjukdom.

I er barndom var tuberkulosen en vanlig infektionssjukdom i Finland. Därför är det möjligt, att du har fått tuberkulossmitta annat sätt än av din far. Du bör uppsöka läkare, om du får symtom, som tyder på tuberkulos, såsom ihållande hosta, slemmighet, upphostningar, aptitlöshet, oavsiktlig viktnedgång, feber, trötthet eller riklig nattsvettning.

Är jag smittad av tuberkulos?