De vanligaste frågorna

Då du för markören till frågan och trycker på den vänstra musknappen ser du svaret.

[otsikkoqa cat=”mika_on_tb”]

Vad är tuberkulos?

Vad är tuberkulos

Tuberkulos är en infektionssjukdom, som förorsakas av Mycobacterium tuberculosis -bakterien


[otsikkoqa cat=”tartunta”]

Smitta

Hur smittar tuberkulosen?

Tuberkulosen sprids via luften. Då en person med lungtuberkulos talar, hostar, nyser eller sjunger, sprids små partiklar innehållande tuberkulosbakterier i luften. Personer som vistas länge eller upprepade gånger i samma utrymmen (t.ex. i samma rum eller lägenhet) kan då få tuberkelbakterier i sina lungor genom luften de inandas. Samboende familjemedlemmar utsätts för den största smittrisken.

Kan jag bli smittad när jag städar hemma hos en tuberkulospatient, som hamnat på sjukhus?

Tuberkulos smittar inte genom kärl, drycker, mat, kläder eller ytor. Smitta kan man få från en insjuknad person som vistas i samma utrymme. Bakterier förblir i rumsluften endast timmar sedan den insjuknade avlägsnat sig.

Kan jag bli smittad då jag skakar hand med eller omfamnar en tuberkulossjuk?

Tuberkulos smittar inte via hudkontakt eller annan kontakt. Smittrisken är relaterad till vistelse i samma inneutrymme.

Kan jag bli smittad, om jag har rest i samma kollektivtrafikmedel som en person med lungtuberkulos?

Tillfälliga, korta och enstaka resor t.ex. i buss eller tåg innebär inte någon infektionsrisk.

Risken för smitta kan emellertid öka, om man upprepade gånger reser i samma kollektivtrafikmedel med den sjuka. En flygresa på mer än 8 timmar innebär en beaktansvärd risk. Smittrisken är störst för personer som suttit nära patienten med smittsam tuberkulos (upp till två bänkrader framför eller bakom). Dessa personer spåras och kontaktas av sakkunniga med ansvar för infektionssjukdomar i hemkommunen.

Sprider alla tuberkulospatienter smitta?

Nej, det gör de inte. Endast de med lungtuberkulos kan smitta ner andra. Smitta sprids lättare om den sjuka har hålrum (kaverner) i lungorna, eller om man vid tuberkulosfärgning har funnit bakterier i upphostningar.

Blir alla som haft kontakt med en tuberkulospatient nersmittade?

Nej, det blir de inte. Tuberkulosen smittar inte lätt. Endast en tredjedel av dem som haft nära och långvarig kontakt med en person med smittsam tuberkulos får smittan. Mest utsatta är personer som bor i samma familj med den sjuke. Alla som får smittan insjuknar inte.

Kan tuberkulossmitta utredas och fastställas?

Tills vidare finns inte något bra test, som allena kunde användas för att säkerställa en tuberkulossmitta. Både hudtest (mantouxtest) och blodtest (s.k. IGRA-test) används allmänt. Med dessa testas barn under 16 år samt vuxna som exponerats för tuberkulos och har hög risk att insjukna på grund av nedsatt motståndskraft.

Kan tuberkulossmitta behandlas?

Ja, den kan behandlas. Tuberkulossmitta behandlas med tuberkulosmediciner. Läkaren väljer passande läkemedeln eller kombinationen. Behandlingen pågar i 3-6 månader beroende på läkemedelkombinationen.

Om jag utan att veta det har varit i kontakt med en tuberkulossjuk person, kan jag då i efterhand få veta att jag varit utsatt för smittrisk?

Tuberkulos är en allmänfarlig smittsam sjukdom för vilken förebyggande åtgärder är föreskrivna i lag. Lagen om smittsamma sjukdomar stadgar att den personal som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar skall spåra personer som råkat ut för allmänfarlig smittrisk. Smittsamheten bedöms på det sjukhus där den sjukas tillstånd utreds och behandling ges. Smittsamma patienter intervjuas för att utreda med vem de varit i kontakt (s.k. smittspårning, se ordlistan).

Om du och/eller dina barn under 7 år ha blivit utsatt för smittrisk, blir ni inkallade för utredning.


[otsikkoqa cat=”sairastuminen”]

Insjuknande

Är insjuknande i tuberkulos självvållat?

Nej. Vem som helst, som fått smittan, kan insjukna i tuberkulos oavsett ras, kön, ålder, yrke och social status.

Insjuknar alla som haft att göra med en patient med smittsam tuberkulos?

Nej, det gör de inte. Endast en av tio friska vuxna, som fått smittan, insjuknar i tuberkulos.

Cirka hälften av dem får symtom inom två år efter smittan. Den andra hälften insjuknar någon gång senare i livet.

Insjuknar barn och ungdomar, som fått smittan, lättare än vuxna?

Ja, de är mera mottagliga. Småbarn under 5 år, som fått smittan, insjuknar lättare än äldre barn och vuxna. Av ovaccinerade barn under ett år insjuknar vartannat efter tuberkulossmitta. Av ovaccinerade 1-5 -åringar insjuknar vart fjärde, om det får smittan. Småbarn över 5 år och barn i skolåldern har samma risk att insjukna som vuxna. Hos unga i åldern 15-20 år är risken att insjukna åter högre än hos vuxna.


[otsikkoqa cat=”tutkimukset”]

Utredning

Vart skall man vända sig, om man misstänker tuberkulos?

Kontakta närmaste hälsocentral. Centralens läkare bedömer din situation och fattar beslut om undersökningar, som behövs.

Var undersöks den insjuknade?

Utredningsstället beror på den sjukas tillstånd och arten av symtomen. Lungröntgen kan tas i primärvården, till exempel vid en hälsocentral. Sputumprov kan samlas hemma tre morgnar i följd.

Tuberkulosdiagnosen ställs och vården inleds alltid på sjukhus med specialistvård.

Barn yngre än 16 år utreds vid barnpoliklinik eller avdelning för barnsjukdomar. Vuxna utreds vid olika avdelningar allt efter symtom. Om till exempel lungtuberkulos misstänks, sker utredningen vid poliklinik eller avdelning för lungsjukdomar. Om tuberkulos i halsens lymfkörtlar misstänks, gör en öron-näsa-hals-läkare undersökningen.

Varför tar det ibland flera veckor eller månader innan tuberkulosdiagnosen kan ställas?

Tuberkulos förorsakar en mångskiftande sjukdomsbild, och sjukdomen har blivit sällsynt i Finland. Ett antal andra sjukdomar kan ge liknande symtom, och därför är det inte alltid lätt att misstänka rätt sjukdom. Tuberkulos kanske inte misstänks, och det kan dröja innan undersökningarna blir gjorda. Påvisandet av tuberkelbakterier kräver speciella metoder för färgning och odling. Om tuberkelbakterier inte syns vid färgningen, måste man vänta upp till fyra veckor på odlingssvar.

Ibland görs tuberkulosdiagnosen på basis av sjukdomsbilden och röntgenologiska fynd utan bakteriologisk säkerställning.


[otsikkoqa cat=”oireet”]

Symtom

Hur snabbt kommer tuberkulossymtomen om man blivit smittad?

Insjuknandet efter smittan är beroende av ålder, motståndskraft och hos småbarn av eventuellt vaccinationsskydd. Barn under fem år, som inte fått BCG-vaccination, kan insjukna snabbt, dvs. inom några veckor eller månader efter smittan.

Vuxna med sedvanlig motståndskraft kan få tuberkulossymtom efter 6-12 månader, men det kan även dröja årtioden. Tuberkulosen kan efter smittan förbli dold i kroppen (latent tuberkulosinfektion) och bryta ut i form av sjukdom senare på grund av försämrad motståndskraft (åldrande, sjukdom, medicinering).

Hur ger sig tuberkulosen till känna?

Tuberkulosen kan orsaka en inflammation i vilket som helst organ, oftast dock i lungorna. Två tredjedelar av tuberkulosfallen är lungtuberkulos.

Lymfkörteltuberkulos är den vanligaste formen av tuberkulos näst efter lungtuberkulosen.

En person med tuberkulos kan samtidigt ha både lungtuberkulos och tuberkulos i andra organ.

Vilka är symtomen på tuberkulos?

Allmänna symtom i samband med tuberkulos är dålig aptit, viktnedgång, trötthet, kraftiga nattsvettningar och feber som kan vara lätt. Hos barn kan allmänna symtom framträda i form av av fördröjd tillväxt och utveckling.

Lokala tuberkulossymtom beror på vilken del av kroppen som angripits. Lungtuberkulosens viktigaste symtom är hosta i mer än tre veckor. Med hostan kan småningom följa upphostningar. Dessa kan vara gulaktiga, brunaktig eller blodiga. När sjukdomen fortskrider, kan hostan åtföljas av andnöd och bröstsmärta.

Vid lymfkörteltuberkulos sväller den inflammerade körteln och ökar i storlek. Oftast är den inflammerade lymfkörteln lokaliserad till halsen, men den kan också vara i armhålan eller ljumsken. Vanligen ömmar lymfkörteln inte och den känns fast. Om inflammationen är begränsad till lymfkörteln, har den sjuka inte nödvändigtvis allmänsymtom. Då inflammationen fortskrider, kan lymfkörteln bli en mosig, röd och öm massa. En sådan till böld omvandlad lymfkörtel kan utsöndra var på huden.


[otsikkoqa cat=”hoito”]

Vård

Hur vårdas tuberkulospatienter?

Till en början behandlas tuberkulospatienten med en kombination av åtminstone fyra läkemedel. De primära tuberkulosmedicinerna är rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, etambutol och streptomycin. Den sistnämnda är ett antibiotikum, som injiceras intramuskulärt.

Läkemedelsdoseringen anpassas efter patientens vikt. Tuberkulosmediciner måste tas regelbundet varje dag på fastande mage. Detta är inte alltid lätt. Därför får patienter i Finland stöd av en yrkeskunnig person vid genomförandet av medicineringen. Samtidigt ser han eller hon till att patienten sväljer varje medicindos och ger akt på eventuella biverkningar. Alla tuberkulossjuka har rätt till denna övervakade vård. Avbrytande av medicineringen på egen hand eller utelämnande av något läkemedel nu och då kan leda till utveckling av en läkemedelsresistent tuberkulosstamm.

Vården av vanlig, läkemedelskänslig tuberkulos tar minst ett halvår.

Behandlingen kan ta längre tid, om tuberkulosen är av allvarlig art. I vanliga fall används under de första två månaderna fyra läkemedel, sedan två läkemedel.

Varför tar behandlingen av tuberkulos så lång tid och varför krävs många mediciner?

Tuberkelbakterierna växer långsamt. De delar sig med cirka 15 till 20 timmars intervaller. En del av bakterierna kan även förbli långa tider i odelat tillstånd. Antibiotika biter bäst på bakterier som delar sig. Syftet vid behandlingen är att förinta alla bakterier, så att sjukdomen inte återkomer. Det behövs flera läkemedel, eftersom tuberkelbakterien snabbt kan utveckla resistens mot ett enda läkemedel.

Vad är läkemedelsresistent tuberkulos?

Alla vanliga tuberkulosmediciner är inte effektiva vid läkemedelsresistent tuberkulos. Denna typ av tuberkulos kan utvecklas som en följd av dålig eller upprepade gånger avbruten medicinering. När denna form av tuberkulos har uppkommit, kan den smitta från person till person på samma sätt som läkemedelskänslig tuberkulos.

Viktiga läkemedel, som möjliggör lyckad tuberkulosbehandling, är rifampicin och isoniazid. Om ingendera av dessa biter på tuberkulosen, talar man om multiresistent tuberkulos (MDR eller multidrug-resistant ). Om tuberkulosen dessutom är resistent mot fluorokinoloner och aminoglykosider, kallas den XDR-tuberkulos.

Läkemedelsresistent tuberkulos finns över hela världen, mest inom Sovjetunionens forna område samt i Indien och Kina. I Finland konstateras årligen 1-6 läkemedelsresistenta tuberkulosfall.

Hur behandlas läkemedelsresistent tuberkulos?

Vården vid MDR- och XDR-tuberkulos tar vanligen två år. Vid behandlingen använder man till en början en kombination av minst fem eller sex läkemedel.

Vad kostar tuberkulosvården?

Tuberkulosen är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Lagen om smittsamma sjukdomar stadgar att vård och undersökningar vid misstanke om tuberkulos sker kostnadsfritt i Finland.

Kan tuberkulos botas?

Med modern, i tid insatt tuberkulosvård kan läkemedelskänslig tuberkulos botas. Behandling av läkemedelsresistent tuberkulos är svårare, eftersom tillräckligt effektiva läkemedel inte tillsvidare finns tillgängliga. Med hjälp av utsträckt, tvåårig behandling botas i medeltal två av tre som insjuknat i läkemedelsresistent tuberkulos.

Kan varaktigt fel kvarstå i kroppen efter genomliden tuberkulos?

Största delen av patienterna återhämtar sig helt. Om behandlingen försenats, och tuberkulosen fått tid att orsaka omfattande skador i till exempel lungorna, är det möjligt att kroppen inte återgår till sitt normala tillstånd. Ibland kan även kirurgisk behandling krävas för botandet av svår tuberkulos.

Kan jag själv påverka mitt tillfriknande vid tuberkulos?

Ja, det kan du. Följ noggrant de instruktioner din läkare och skötare ger. Se till, att den övervakade behandlingen realiseras.

Bör man uppmärksamma dieten i samband med tuberkulosvården

Ja, det bör man. Kaloririk, mångsidig kost är en viktig del av behandlingen. Om ditt näringstillstånd har blivit dåligt, och du har magrat många kilo, kan du få en individuell måltidsplan av sjukhusets dietist.

När kan jag åter börja sporta?

I samband med tuberkulosen känner man trötthet, som gradvis ger vika under tillfrisknandet. Vid behandlingens början bör man vila. Dagliga promenader i lugn takt är möjliga, så snart du känner att du orkar röra dig ute. Av din läkare får du mer detaljerade instruktioner om hur du gradvis kan öka motionen. Din individuella situation, tuberkulosens lokalisation och omfattning, och effekten av den påbörjade läkemedelsbehandlingen avgör när du kan återgå till dina fysiska aktiviteter.

Kan jag ha ett sexuellt förhållande under tuberkulosbehandlingen?

Ja, det kan du. Men observera, att du i början av vården kan vara så trött, att sex inte intresserar.

Får jag bli gravid under behandlingstiden?

Det vore bäst, att graviditeten inte fick sin början under tuberkulosbehandlingen. Tuberkulosmedicinerna påverkar också fostret, och alla läkemedel är inte riskfria under graviditeten. Kvinnor i fertil ålder, som insjuknat i tuberkulos, gör klokt i att diskutera preventivmetoder, som är lämpliga under tuberkulosbehandlingen. P-pillrens effekt försvagas av tuberkulosläkemedlen. De är inte tillförlitliga i samband med tuberkulosmedicineringen.

Om tuberkulos konstateras under graviditeten, uppföljs moderns och fostrets välbefinnande särskilt noga.


[otsikkoqa cat=”tuberkuloosilaakkeiden-haittavaikutuksista”]

Biverkningar förorsakade av läkemedel


[otsikkoqa cat=”eristaminen”]

Isolering

Milloin tuberkuloosiin sairastunut eristetään sairaalassa?

En person har eller misstänks ha smittsam tuberkulos vårdas på sjukhus i ett speciellt rum där lufttrycket reducerats. Vårdpersonalen använder speciella andningsskydd.

Varför isoleras patienter med smittsam tuberkulos på sjukhus?

Avsikten med isoleringen är att förhindra spridning av smittan till andra patienter och personalen. På sjukhus vårdas patienter med smittsam tuberkulos isolerade tills de inte längre innebär en smittrisk för sin omgivning.

Hur länge fortgår isoleringen?

Isoleringen fortgår vanligen åtminstone ett par veckor efter påbörjad behandling. I en del fall kan längre isolering behövas.

Kan en isolerad tuberkulospatient ta emot besök?

Friska vuxna kan komma på besök i isoleringsrummet, men de måste noga följa anvisningar som vårdpersonalen ger och använda speciella andningsskydd. Långvariga besök rekommenderas inte i början av vården. Kontakt med anhöriga och vänner kan upprätthållas med telefon och Skype-internettelefon. Barn under 5 år och vuxna med försvagad motståndskraft får inte besöka patienten. Om patienten har läkemedelsresistent tuberkulos, får inte heller personer under 16 år komma på besök.

Kan man bli tvingad till isolering?

Ja, det kan man. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan beslut om tvångsbehandling fattas för två månader åt gången.

När används tvångsisolering?

Tvångsisolering utnyttjas till exempel om en patient med smittsam tuberkulos upprepade gånger avbryter behandlingen.

Är det möjligt att åka hem om smittsamheten fortstår?

En person med tuberkulos, som förblir smittsam, kan i speciella fall få vistas isolerad hemma, om detta inte hindrar vården. Patienten måste förbinda sig att följa regler man enats om. Vistelse och besök utanför hemmet (t ex. arbete, inköp, restaurangbesök, fritidssysselsättning) är inte tillåtna. Ett villkor är även, att inga barn under 5 år vistas i hemmet. Tuberkulosbehandlingen, som inletts på sjukhus, bör dagligen fortsätta under övervakning.


[otsikkoqa cat=”tuberkuloosirokotus”]

Vaccinering mot tuberkulos

Finns det vaccin mot tuberkulos?

Tuberkulossmitta kan inte förebyggas med vacciner. BCG-vaccination skyddar barn under 5 år efter smittan mot svåra former av sjukdomen. BCG-vaccinering av alla nyfödda i Finland upphörde i september 2006. Då övergick man till vaccinera riskgrupper. Behovet av vaccinering bedöms före födelsen på mödravårdscentralen enligt Institutets för hälsa och välfärd instruktioner: www.thl.fi/sv/web/vaccinationer/vaccin/bcg-vaccin
BCG-vaccination i barnaåldern skyddar inte den vuxna befolkningen.
Mot tuberkulosen utvecklas som bäst ute i världen nya, tryggare och bättre vacciner.

[fixqa]