Frågor angående tuberkulos hos barn och ungdomar

Då du för markören till frågan och trycker på den vänstra musknappen ser du svaret.

Tuberkulos hos barn

Hurudana kan symtomen på tuberkulos vara hos små barn?

Hos barn kan tuberkulosbakterien förorsaka sjukdom i lungorna eller på annat håll i kroppen, såsom i lymfkörtlar, i bukområden eller i skelettet. Sjukdomen kan även sprida sig till hela kroppen och hjärnan. Sjukdomens symtom beror på vilken del av kroppen som angripits, och på barnets ålder.

Hos spädbarn och barn under 5 år kan tuberkulossymtomen vara lindriga. Barnet kan ha hosta, förefalla sjukt, ha feber och tillväxten kan falla av. Barnets vikt kan gå ner eller utvecklas onormalt. Barnet kan känna sig trött och ur stånd att leka och vara aktiv som vanligt. Hos ett litet barn kan tuberkulosen utvecklas mycket snabbare än hos ett större barn eller en vuxen. Ett barns kondition kan försämras starkt på några veckor, och sjukdomen kan vara livshotande.

Var undersöks barn (≤ 16 år) vid misstanke på tuberkulos?

Om barnet har symtom, bör man uppsöka hälsocentral. Om läkaren misstänker tuberkulos, skriver han en remiss till en pediatrisk poliklinik för utredning.

Hur och var behandlas barnets tuberkulos?

Tuberkulos behandlas med mediciner. (Läs mer om medicineringen). Behandlingen inleds på barnavdelningen vid ett sjukhus. Om sjukdomen är smittsam, vårdas barnet till en början i isoleringsrum. När sjukdomen inte längre smittar, och barnets kondition är bra, fortsätts medicineringen hemma.

Vårdens fortskridande och effekt kontrolleras med regelbundna mellanrum på sjukhus. Blodprov tas med 1-2 månaders intervaller. Röntgenbilder tas några gånger under behandlingen och då behandlingen avslutas. Barnet besöker även läkarmottagning. Sputumprov tas från större barn och ungdomar och undersöks.

Att ta mediciner kan kännas svårt eller bli bortglömt, eller så kan medicinerna ha biverkningar. Därför följer en skötare barnets befinnande och är närvarande när medicinen tas både på sjukhus och efter sjukhusvistelsen.

Man kommer överens med skötaren om hur man tar medicinen hemma. Vanligen träffar man skötaren 5-7 gånger per vecka. Allt efter behov och situation kan man ta medicin även vid hälsocentralen eller till exempel vid besök till skolhälsovården. I en del fall kan hemsjukskötaren också ge dem hemma. På så sätt säkras tillfrisknandet. Man förhindrar även att bakterierna blir resistenta mot mediciner.

Kan föräldrarna ge barnet TB-mediciner? Var kan man få hjälp, om barnet inte tar sin medicin?

Om barnet är ovilligt att ta medicin som skötaren ger, kan föräldrarna ge medicinen. För att säkra medicineringen och för att stöda familjen är övervakning av medicineringen nödvändig. Om intagandet av medicin inte lyckas, informerar skötaren den läkare, som ansvarar för barnets vård.

Kan barnets tuberkulos smitta till den övriga familjen?

Tuberkulos hos ett litet barn är inte smittsam, men ett barn i skolåldern kan ha smittsam tuberkulos. Hos unga människor utvecklas lätt en mycket smittsam sjukdom. Tuberkulosen smittar desto lättare ju längre man inandas samma luft som den sjuka. Därför är risken för smitta större för dem som bor i samma lägenhet än för utomstående.

Kan ett barn med tuberkulos bo hemma/sova i samma rum med sina syskon?

Om barnet har smittsam tuberkulos, kan barnet inte bo hemma. När barnet slipper hem från sjukhuset, smittar tuberkulosen inte längre tack vare medicineringen. Barnet kan då sova tillsammans med andra.

Kan ett barn med tuberkulos vistas på daghem?

Vanligtvis smittar sjukdomen inte från ett litet barn. När barnet har sluppit hem och mår bra, kan barnet även återvända till daghemmet.

Skall man informera människor om barnets sjukdom och vad skall man då säga?

Du kan berätta om sjukdomen för människor, som är betydelsefulla för dig och som stöder dig. Berätta, att tuberkulosen behandlas med mediciner. Då barnet får medicin, behöver man inte oroa sig för smitta. Såsom vid andra fall av sjukfrånvaro är det skäl att informera daghemspersonalen om barnets sjukdom.

Tuberkulos hos ungdomar

Hurudana kan symtomen på tuberkulos vara hos barn i skolåldern och hos ungdomar?

Typiska tuberkulossymtom hos äldre barn och ungdomar är

  • hosta i mer än tre veckor utan tecken på förbättring (lungtuberkulos)
  • pyrexi (febrighet) i mer än två veckors tid
  • förstorade lymfkörtlar
  • mag- och ryggsmärtor
  • viktminskning och aptitlöshet
  • nattliga svettningar
  • trötthet

Till en början kan tuberkulosen även vara symtomfri.

Hur får man tiden att gå under vården i sjukhusets isoleringsrum?

I isoleringsrummet är man tvungen att stanna några veckor, ibland månader. Detta är nödvändigt för att inte sprida smittan. Det är skäl att tänka över situationen och göra planer för hur man bäst klarar av tiden.

Ta med några för dig viktiga föremål till isoleringsrummet. Bibehåll din dygnsrytm. Var aktiv dagstid: läs böcker och tidningar, titta på video och filmer, följ med händelser på nätet, meditera.

När din kondition förbättras, kan du börja motionera. Fråga sjukskötarna eller fysioterapeuten angående hjälpmedel. Rör dig ute om möjligt. Fråga efter och ät dina älsklingsrätter och -drycker.

Uppehåll kontakt med familjemedlemmar och vänner med hjälp av telefon och dator. Med dem kan du även följa vad din klass studerar. Gör dina läxor. På grundskolestadiet ordnar kommunen med undervisning även på sjukhuset. Gäster får komma på besök, men de måste använda skyddsutrustning. Stora gruppbesök rekommenderas inte. Små barn får i allmänhet inte komma på besök.

Barn i grundskoleåldern får stöd av sjukhusskolans lärare under sjukhusvården.

Vad skall jag berättar om tuberkulosen för mina vänner och min familj?

Berätta, att tuberkulosen inte smittar lätt. Man tillfrisknar med hjälp av mediciner. Risken för smitta är störst för dem, som länge inandas samma luft som den sjuka. Vägled dina vänner till  tuberkuloosi.fi/se/ -webbplatsen.

Kan man besöka en vän som insjuknat i tuberkulos, då han vårdas i isoleringsrum på sjukhuset?

Ja, det kan man. Uppehållandet av kontakt hjälper kompisen på sjukhuset att orka vidare. I isoleringsrummet använder besökare andningsskydd. Se till, att du tar på dig skyddet rätt, och att det sitter tätt över ansiktet. Be personalen instruera dig. Små barn får i allmänhet inte komma på besök. De har svårigheter med skydden och kan bli smittade.

Hur kan man stöda en sjuk vän?

Uppehåll kontakt med din kompis såsom du normalt skulle göre. Fråga om du kan hjälpa vännen med något. Syssla tillsammans med sånt, som man blir på gott humör av. Diskutera med kompisen och fråga vad och till vem du kan berätta om hans sjukdom.

Hur snabbt kan man återvända till skolan/studier efter det att medicineringen börjat?

Din läkare besluter när du kan återvända hem från sjukhuset. Medicineringen fortsätter hemma. Innan du återvänder hem, kommer man överens med dig om var du dagligen tar din medicin. Dessutom besöker du regelbundet sjukhupolikliniken, där vårdens fortskridande och effekt uppföljs. Allt detta förändrar din normala dagsrytm och kräver anpassning och kan vara tröttsamt.

Det är bra att vila i början av behandlingen. Tröttheten viker gradvis när hälsan återställs. Du kan återgå till din skola och dina studier så fort du orkar äta och vara i rörelse. Detta förbättrar vanligen också humöret och främjar återhämtningen. När du väl har kommit hem från sjukhuset, smittar din sjukdom inte längre, och dina vänner löper ingen risk.

Hämmar rökning tillfrisknandet?

Ja. Rökning försvagar lungfunktionen och försämrar motståndskraften.

Om jag dricker alkohol, skall jag då låta bli att ta medicinerna den dagen?

Nej. Det är viktigt, att du tar tuberkulosmedicinerna varje dag. Drick inte så att du inte kan ta vara på dig själv.

Kan jag fara på vandringsresa till Asien eller annanstans under tuberkulosmedicineringen?

Planera inte långresor för tiden då du tar medicin. Diskutera kortare resor i förväg med sjukskötaren. Ni kan då planera medicineringen i förväg så, att det inte uppstår avbrott.

Lyckligtvis är behandlingstiden begränsad. När du blivit frisk, kan du resa igen.

Kan man bli smittad utomlands när man reser?

Då man bor på hotell i samband med en vanlig  strand- eller stadssemester är risken liten. Under en vandringssemester i länder där tuberkulosen är allmän, är risken för smitta större. Då övernattar man ofta och tillbringar tid i samma utrymmen och andas samma luft som lokalbefolkningen.

Kan tuberkulosen smitta via en vattenpipa?

Att röka vattenpipa kan innebära risk för tuberkulossmitta. Smittan orsakas inte av beröringen med vattenpipan, men man kan få smittan via luften. När den sjuka talar och speciellt då den sjuka hostar, sprids tuberkulosbakterier i luften. Att röka vattenpipa kan utlösa hosta. Då kan rökaren sprida bakterier, och andra närvarande kan inandas bakterierna i sina lungor och bli smittade.

Hur kan man själv bidra till tillfrisknandet medan tuberkulosemedicinering är på gång?

Tuberkulosen och dess behandling kan vara förknippade med trötthet, en rad olika känslor och nedstämdhet. Öppen diskussion och information om tuberkulosen gör det möjligt för närstående och vänner att stöda dig under vården. Små aktiviteter och göranden, som förbättrar humöret, främjar återhämtningen. Alla har sina egna sätt och medel att främja  välbefinnandet. Tänk över och kartlägg saker och personer, som ger dig tröst och krafter. Kom ihåg, att vården bara pågår en begränsad tid.

Ta alla mediciner regelbundet. Hoppa inte över någon dos, även om din hälsa verkar bra, och du inte längre känner av någon sjukdom. Om du misstänker eller upptäcker några som helst biverkningar, berätta alltid om dem för din sjukskötare och läkare.

Vanlig, mångsidig diet hjälper dig bli frisk. Det är viktigt, att du dagligen får eller tar D-vitamin. Det är inte bra att fasta, när man är sjuk. Motion och utomhusaktiviteter främjar tillfrisknande och välbefinnande.

Kan tuberkulosen smitta då man kysser varann eller har sex?

Sex, kyssar eller annan beröring sprider inte tuberkulossmitta. Sjukdomen smittar via luften, när man vistas i närheten av en person med smittsam tuberkulos. Om den insjuknade före medicineringens början har vistats inomhus tillsammans med sin sexpartner kan detta ha lett till smitta. Du behöver inte oroa dig över kyssar.

Medicineringen minskar snabbt risken för smitta. Under medicineringen kan man ha sex på normalt sätt. I början av behandlingen kan man dock vara så trött, att man tappar intresset. Det är skäl att förklara detta för partnern.

Kan en tuberkulossjuk få barn?

Ja, en tuberkulossjuk kan få barn. Tuberkulosemedicineringen påverkar inte fertiliteten hos män eller kvinnor. Det är dock bäst att uppskjuta planerarna på graviditet tills tuberkulosbehandlingen är över. När man är frisk, orkar man bättre ta hand om barnet.

Om du redan är gravid, när din tuberkulos konstateras, planerar man medicineringen därefter. Medicinerna är inte en fara, men en obehandlad tuberkulos innebär en risk för både den gravida och fostret. Om tuberkulosbehandlingen har gått bra, kan barnet vara i moderns vård och modern kan amma barnet normalt efter förlossningen.

Om moderns sjukdom är smittsam vid födseln, ges den nyfödda  preventiv medicinering, som förhindrar insjuknande. Modern kan ta hand om barnet, om man kunnat säkerställa, att hennes tuberkulos är läkemedelskänslig.

Varför insjuknar ungdomar i tuberkulos?

Tuberkulosen orsakas av tuberkulosbakterien. Hos dem som fått smittan, är risken för insjuknande beroende på åldern. Små barn är mest utsatta. Därefter är risken störst för unga och unga vuxna. De är aktiva och rör sig mycket i samhället, och därför sprids också smittan lätt bland dem.

Om du eller din vän har symtom på tuberkulos, bör du låta undersöka dig och även uppmuntra din kompis att göra lika.