Läkemedelsbehandling av tuberkulos

Läkemedelsbehandling av tuberkulos

Du behöver inte oroa dig. Tuberkulosen kan botas med läkemedel utom i sällsynta undantagsfall. Vid medicineringen måste du dock noggrant följa de instruktioner du fått av läkare och skötare.

Tuberkelbakterien växer långsamt, och en del av bakterierna kan förbli odelade långa tider. Antibiotika inverkar effektivast på bakterier som delar sig. Dessutom kan bland de många tuberkelbakterierna finnas några, som någon av medicinerna inte inverkar på. Därför ges i början av behandlingen flera läkemedel samtidigt. På så sätt kan man effektivare eliminera alla tuberkelbakterier och förhindra utvecklingen av läkemedelsresistens i bakterierna.

De vanligaste läkemedlen som används vid behandling av tuberkulos är

  • rifampicin
  • isoniazid
  • pyrazinamid
  • etambutol

tuberkulos, mediciner, medicinering

Att tillintetgöra tuberkelbakterierna tar lång tid. Medicineringen fortgår minst sex månader, ofta längre. I vanliga fall används under de två första månaderna fyra läkemedel, sedan två.

I allmänhet känner sig patienten bättre efter några veckors behandling. Levande tuberkelbakterier finns dock kvar i organismen. Även om du inte längre har några symtom, är det viktigt att du fortsätter att ta medicinerna tills alla bakterier är borta.

Medicineringen inleds på sjukhus. Din läkare planerar medicineringen individuellt för dig, väljer mediciner och bestämmer dosering och behandlingens längd. Du kan fråga läkaren angående medicineringens detaljer.

Övervakad vård

Tuberkulosmedicinerna tas under kontroll. Den övervakade vården kallas också DOT (directly observed treatment). I vissa fall kan övervakningen av medicinsk behandling även genomföras som videoövervakad behandling VOT (video-observed treatment).

Du har rätt till stöd och vägledning från personalen under hela vårdperioden. På grund av vårdens längd och den rikliga medicineringen, är det inte så lätt att regelbundet varje dag ta tuberkulosmedicinerna. Syftet med övervakning är att hjälpa dig ta medicinerna regelbundet och att tillfriskna så snabbt som möjligt.

Medicinerna tas så, att skötaren eller någon annan i personalen ser, att du sväljer varje dos. Samtidigt uppmärksammar han eller hon medicinernas biverkningar och ditt välbefinnande samt svarar på frågor. Åt små barn kan föräldrarna ge medicinerna under övervakning av en yrkeskunnig person.

Beslut om inledning av den övervakade vården samt förändringar och avslutande görs alltid av den läkare, som har hand om vården. På sjukhuset iaktar en skötare ditt intag av mediciner. Innan du återvänder hem, kommer man överens om hur du får läkemedel från sjukhuset i fortsättningen. Medicinerna kan du inta på en specialistpoliklinik, på den egna hälsocentralen, vid arbetshälsovården, i skolan under uppsikt av skolhälsovårdaren, eller vid din förläggning om du är asylsökande. Om ditt tillstånd så kräver, övervakar en hemsjukskötare ditt medicinintag hemma eller i den bostad där du bor. Beroende på din situation försöker man genomföra övervakad vård på fem till sju dagar i veckan. Genomförandet av den övervakade vården varierar mellan olika orter.

Det kan vara farligt att på egen hand avsluta behandlingen eller att då och då lämna bort någon medicindos. Bakterierna förökar sig, och sjukdomen kvarstår under längre tid. Bakterierna kan också bli resistenta mot de läkemedel, med vilka du behandlas. Det kan hända, att du måste ta nya mediciner, om de tidigare förlorat sin effekt. Nya läkemedel måste tas under en betydligt längre period och i allmänhet orsakar de mera biverkningar.

  • Endast tuberkulosmediner som intas regelbundet förintar tuberkelbakterierna.
  • Du tillfrisknar från tuberkulosen om du tar medicinerna enligt anvisningar.
  • Ändra inte på och avsluta inte vården.
  • Fortsätt att ta medicinerna, även om du redan skulle känna dig bättre.
  • Medicineringen eliminerar smittrisken.

Uppföljning av vården

Ditt tillfrisknande observeras noggrant vid sjukhusets poliklinik, som du besöker med 1-2 månaders intervaller under behandlingen. Vid uppföljningsbesöket tas vanligen lungröntgen och blodprov och en sputumundersökning görs. Du kan också ställa frågor till läkaren.