Ordlista

b | c | e | h | i | k | l | m | n | r | s | t | v | x | Ö

BCG-vaccinet -  Ett tuberkulosvaccin, som innehåller levande, försvagade Bacillus Calmette-Guérin -bakterier. Vaccinet ges i vänstra överarmen. Vaccinet skyddar speciellt små barn under 5 år från svåra former av tuberkulos, såsom generaliserad tuberkulos och tuberkulos i det centrala nervsystemet. Vaccinets skydd mot lungtuberkulos är mindre. Skyddseffektet har varierat i olika undersökningar (15–40 år). I Finland BCG-vaccineras nyfödda som tillhör riskgrupper. Behovet av vaccinering värderas vid mödravårdscentralen. BCG-vaccin kan efter spädbarnsåldern av speciella skäl ges åt barn under 7 år. Om vaccinering av barn över 6 månader övervägs, bör smittrisken säkerställas med hudtest och blodprov. Läs mera om BCG-vaccinet på THLs websida.
- Synonyms: BCG
Bronkoskopi -  Inspektion av insidan av luftstrupen och bronkerna. I samband med inspektionen kan tuberkulosprover tas.
Calmette-vaccinering -  BCG-vaccinering. Vaccineringen kvarlämnar ett ärr på vaccinationsstället.
- Synonyms: Calmette
CT (Computed Tomography) -  Datorassisterad tunnskikts avbildning (datortomografi), som kan användas för att avbilda olika delar av kroppen.
- Synonyms: CT, Computed Tomography
Exponering för tuberkulos -  En situation där den exponerade vistas i samma inneutrymme (t.ex. rum, lägenhet, arbetsrum, restaurang, bil) som en patient med tuberkulos i lftuvägarna.
Hög tuberkulosincidens -  I ett land med hög tuberkulosincidens konstateras minst 50 nya fall av tuberkulos per 100 000 invånare per år.
HRCT (High-Resolution Computed Tomography) -  Högupplöst datortomografi.
- Synonyms: HRCT, High-Resolution Computed Tomography
Hygien vid hosta -  Människan täcker över näsan och munnen med en näsduk medan hon hostar eller nyser. Om man inte har tillgång till en näsduk, kan man också hoste eller nysa i sin ärm.
IGRA-test (Interferon Gamma Release Assay) -  Blodprov, som används för att konstatera tuberkulossmitta.
- Synonyms: IGRA, Interferon Gamma Release Assay
Isolering i hemme -  Hemisolering innebär att patienten med smittsam tuberkulos bor hemma, men hans eller hennes vistelse utanför hemmet begränsas.
- Synonyms: Hemisolering
Kontakt -  I samband med tuberkulosen avses med kontakt att bli utsatt för smitta. Kontakterna klassificeras alltefter kontaktens varaktighet och intensitet i nära kontakter, tillfälliga kontakter och slumpmässiga kontakter.
Kontaktspårning -  Då den i tuberkulos insjuknade intervjuas, reder man ut med vem han eller hon varit i förbindelse. Kontaktspårningen inleds på det sjukhus, där tuberkulosen har upptäckts och behandling påbörjats. Stadgar om kontaktspårning finns i lagen om smittsamma sjukdomar. Avsikten är att bryta infektionskedjan och hitta andra som möjligen insjuknat eller smittats och kan få nytta av läkemedelsbehandling som förebyggar insjuknande. I fall av barn och ungdomar insjuknat, söker man också efter smittkällan.
Låg tuberkulosincidens -  I ett land med låg tuberkulosincidens konstateras färre än 10 nya fall av tuberkulos per 100 000 invånare per år.
Läkemedelskänslig tuberkulos -  Sedvanlig tuberkulosstamm, som är känslig för alla läkemedel som används för behandling av tuberkulos.
Latent tuberkulosinfektion -  Tuberkulossmitta, som lett till att M. tuberculosis -bakterier blivit kvar i kroppen, men är i vilande tillstånd tack vare kroppens eget försvarssystem. En person med latent tuberkulosinfektion är frisk och kan inte smitta någon. Den latenta tuberkulosinfektionen kan i något skede av livet, även decennier senare, aktiveras till symtomatisk tuberkulos. Detta kan ske i synnerhet när försvarssystemet försvagats på grund av åldrande, sjukdomar eller medicinering, som försämrat motståndskraften.
- Synonyms: LTBI, LTBI)
Liten risk för smitta -  Tuberkulos i luftvägarna, där färgning av upphostningar är negativ.
Mantoux-test -  Tuberkulintest, ett test för tuberkulossmitta.
- Synonyms: Mantoux
MDR-TB (Multidrug resistant TB) -  Multiresistent tuberkulos. Tuberkulosstamm som är resistent åtminstone mot de två viktigaste tuberkulosläkemedlen, rifampicin och isoniazid.
- Synonyms: MDR-TB, Multidrug resistant TB, MDR
Mycket hög tuberkulosincidens -  I ett land med hög tuberkulosincidens konstateras minst 150 nya fall av tuberkulos per 100 000 invånare per år.
Mycobacterium tuberculosis -  Bakterien, som orsakar tuberkulosinfektionen.
Nära kontakt -  Kontakten definieras som nära, då en person bor tillsammans med eller vistas upprepade gånger i samma rum som en patient med smittsam tuberkulos, och kontakttiden är sammanlagt mer än 8 timmar. Vistelse i samma personbil eller tillsammans i annat trångt utrymme betraktas som nära kontakt redan efter ett kontakttillfälle.
Övervakad vård, DOT (Directly Observed Therapy) -  Varje människa, som insjuknar i tuberkulos, har rätt till övervakad läkemedelsbehandling. En utbildad, professionell person övervakar intagandet av tuberkulosmedicinen. Detta förhindrar att medicinen glöms, och läkemedelsresistenta tuberkulosstammar utvecklas. Samtidigt får patienten stöd under den långa medicineringen och hjälp om skadeverkningar förekommmer.
- Synonyms: Övervakad vård, DOT, Directly Observed Therapy
Resistent tuberkulos -  Tubrkulosstamm, som är resistent mot ett eller flera läkemedel, som används för behandling av tuberkulos.
Rum med undertryck -  Speciellt patientrum på sjukhus. Rummet har från den övriga avdelningen avskild ventilation och lägre lufttryck. Därför strömmar inte luft från rummet ut i omgivningen. Luften i rummet omsätts 6-12 gånger i timmen. Den utströmmande luften leds genom ett HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air, partikelfilter) och via en separat frånluftskanal upp över byggnadens tak.
Slumpmässig kontakt -  Kontakten definieras som slumpmässig, då en person vistas tillfälligt och kortvarigt – mindre än en timme – i samma rum som en person med smittsam tuberkulos. Sådana kontakter kan uppstå i skolor, på arbetsplatser och i samband med fritidssysselsättningar.
Smittfarligt tuberkulosfall -  Smittfarliga är patienter med luftvägstuberkulos, vanligen lungtuberkulos, som har så många tuberkelbakterier i sputum, att dessa blir synliga vid tuberkulosfärgning. Oavsett färgningsresultatet definieras även patienter med lungtuberkulos och i lungröntgen synliga kaviteter som smittfarliga.
Smittkälla -  Person som insjuknat i tuberkulos och smittat ner andra.
Smittsamhetstid -  Hur länge andra personer kan ha blivit smittade av tuberkulos.
Stor risk för smitta -  Tuberkulos i luftvägarna, där färgning av upphostningar är positiv eller man konstaterar kavern vid lungröntgen. I fall av extrapulmonell tuberkulos är det fråga om stor smittorisk, om exsudat från infektionshärden är färgningspositivt och det har förekommit aerosolbildning vid behandlingen av exsudat.
TB-sputumprov -  Slem som upphostats ur lungorna och in i en plastburk med skruvlock. TB-sputumprov uppsamlas i olika burkar tre morgnar i följd och vidarebefordras till laboratoriet. På provet görs alltid tuberkulosfärgning och -odling. Anvisning för provtagning: -Hosta upp slem ur lungorna (inte saliv) in i plastburk med skruvlock. –Slut locket tätt. -Se till att varje burk har en identifikationsetikett fästad i botten. -Inneslut provburkarna i en genomskinlig plastpåse och förvara dem i kylskåp. -Leverera burkarna till laboratoriet samma dag det sista sputumprovet insamlats.
- Synonyms: sputumprov
Thx-rtg -  Lungröntgen.
Tuberkulos i luftvägarna -  Tuberkulos i näshåla, svalg, struphuvud, luftstrupe, bronker eller lungor.
Tuberkulosfall -  En person som har symtom på tuberkulos och som har fått sjukdomen fastställd vid undersökningar och får eller kommer att få tuberkulosmedicinering.
Tuberkulosriskgrupper -  Människor som är mer än vanligt utsatta för risk att insjukna i tuberkulos. Sådana grupper i Finland är till exempel:
  • Finländare över 75 år, som har fått tuberkulossmitta i barndomen eller ungdomen. De kan insjukna i symtomatisk tuberkulos under sina sista levnadsår, då försvarssystemet försvagas.
  • Missbrukare och socialt utslagna personer, som är mer utsatta för tuberkulos än resten av befolkningen och lättare insjuknar i symtomatisk tuberkulos när de smittas. Alkohol- och knarkmissbruk, konstant stress och dålig kost försvagar kroppens försvarssystem.
  • Personer, som har varit bosatta länge i länder där tuberkulosen är vanlig, eller som har flyttat till Finland från sådana länder. De kan ha exponerats för och fått tuberkulossmittan i länder, där det finns mera tuberkulos än i Finland.
  • Barn under 5 år som inte är BCG-vaccinerade och får tuberkulossmittan. BCG-vaccinationen skyddar små barn mot tuberkulosens svåra former.
  • Tuberkulossmittade med någon underliggande sjukdom eller medicinering, som försvagar kroppens försvarssystem.
  • Människor som arbetar inom yrken eller i omgivningar där de utsätts för tuberkulos oftare än resten av befolkningen. Exempel: hälsovårds- och socialt arbete, arbete i kontakt med missbrukare eller invandrare.
Tuberkulossmitta -  Smittan sker då M. tuberculosis bakterier kommer in i lungorna med andningsluften. Risken för smitta är större ju längre exponeringen fortgår och ju starkare och smittsammare smittkällans symtom är.
Ventrikelsköljning -  Provtagningsmetod där man samlar vätska från magsäcken med en sond. Metoden används då ett litet barn misstänks lida av tuberkulos i andningsorganen, och barnet inte kan producera sputum. Små barn sväljer upphostat slem, och man kan därför söka tuberkelbakterier i ventrikelvätskan. Provet tas alltid på sjukhus. En ventrikelsond appliceras på kvällen, och på morgonen, innan barnet vaknar, tas magsaft genom sonden för tuberkulostestning.
XDR-TB (Extensively Drug Resistant TB) -  Omfattande tuberkulosresistens. En dylik tuberkulosstam är resistent mot rifampicin och isoniazid och även mot aminoglykosider och fluorokinoloner.
- Synonyms: XDR-TB, Extensively Drug Resistant TB, XDR