Smitta

smitta

Tuberkulos sprids via luften från person till person. Smittan överförs dock inte lätt. Riktig vård reducerar smitta.

Tuberkelbakterier sprids i luften då den insjuknade talar, sjunger, hostar eller nyser. En människa som vistas i samma inomhusutrymme, till exempel ett rum, kan få bakterier i lungorna med luften hon andas och bli smittad.

Tuberkulos smittar inte lätt. Mest utsatta är sammanboende familjemedlemmar. Vid tillfälliga kontakter är smittrisken mycket liten. Av de utsatta blir endast en tredjedel smittade. Man kan inte få tuberkulos via kärl, drycker, mat, kläder eller ytor.

Man kan reducera smittrisken: Den insjuknade bör snabbt söka vård. Patienten måste noggrant följa vårdordinationer. Spridningen av bakterier via luften förhindras genom att patienten lär sig hosta på riskfritt sätt. Regelbunden vädring minskar effektivt antalet bakterier i utrymmen där man vistas. Utomhus är smittrisken praktiskt taget obefintlig.

Smitta

Hur smittar tuberkulosen?

Tuberkulosen sprids via luften. Då en person med lungtuberkulos talar, hostar, nyser eller sjunger, sprids små partiklar innehållande tuberkulosbakterier i luften. Personer som vistas länge eller upprepade gånger i samma utrymmen (t.ex. i samma rum eller lägenhet) kan då få tuberkelbakterier i sina lungor genom luften de inandas. Samboende familjemedlemmar utsätts för den största smittrisken.

Kan jag bli smittad när jag städar hemma hos en tuberkulospatient, som hamnat på sjukhus?

Tuberkulos smittar inte genom kärl, drycker, mat, kläder eller ytor. Smitta kan man få från en insjuknad person som vistas i samma utrymme. Bakterier förblir i rumsluften endast timmar sedan den insjuknade avlägsnat sig.

Kan jag bli smittad då jag skakar hand med eller omfamnar en tuberkulossjuk?

Tuberkulos smittar inte via hudkontakt eller annan kontakt. Smittrisken är relaterad till vistelse i samma inneutrymme.

Kan jag bli smittad, om jag har rest i samma kollektivtrafikmedel som en person med lungtuberkulos?

Tillfälliga, korta och enstaka resor t.ex. i buss eller tåg innebär inte någon infektionsrisk.

Risken för smitta kan emellertid öka, om man upprepade gånger reser i samma kollektivtrafikmedel med den sjuka. En flygresa på mer än 8 timmar innebär en beaktansvärd risk. Smittrisken är störst för personer som suttit nära patienten med smittsam tuberkulos (upp till två bänkrader framför eller bakom). Dessa personer spåras och kontaktas av sakkunniga med ansvar för infektionssjukdomar i hemkommunen.

Sprider alla tuberkulospatienter smitta?

Nej, det gör de inte. Endast de med lungtuberkulos kan smitta ner andra. Smitta sprids lättare om den sjuka har hålrum (kaverner) i lungorna, eller om man vid tuberkulosfärgning har funnit bakterier i upphostningar.

Blir alla som haft kontakt med en tuberkulospatient nersmittade?

Nej, det blir de inte. Tuberkulosen smittar inte lätt. Endast en tredjedel av dem som haft nära och långvarig kontakt med en person med smittsam tuberkulos får smittan. Mest utsatta är personer som bor i samma familj med den sjuke. Alla som får smittan insjuknar inte.

Kan tuberkulossmitta utredas och fastställas?

I världen och i Finland används både hudtest (Mantoux-test) och blodprov (det så kallade IGRA-testet). Mantoux-testet används mest för att ta reda på infektionen hos barn under 7 år. IGRA-testet används för att ta reda på infektion hos vuxna under 35 år och vuxna oavsett ålder med svag immunitet, det vill säga som löper hög risk att bli sjuk. IGRA-testet används också i vissa situationer där det är nödvändigt att ta reda på möjligheten av latent tuberkulosinfektion. Läs mer om denna latenta tuberkulosinfektion (LTBI).

Kan tuberkulosinfektion behandlas?

Ja, den kan behandlas. Tuberkulosinfektion behandlas med tuberkulosmediciner. Läkaren väljer passande läkemedeln eller kombinationen. Behandlingen pågar i 3‒6 månader beroende på läkemedelkombinationen.

Om jag utan att veta det har varit i kontakt med en tuberkulossjuk person, kan jag då i efterhand få veta att jag varit utsatt för smittrisk?

Tuberkulos är en allmänfarlig smittsam sjukdom för vilken förebyggande åtgärder är föreskrivna i lag. Lagen om smittsamma sjukdomar stadgar att den personal som i kommunen ansvarar för smittsamma sjukdomar skall spåra personer som råkat ut för allmänfarlig smittrisk. Smittsamheten bedöms på det sjukhus där den sjukas tillstånd utreds och behandling ges.

I en intervju med en patient som lider av luftvägstuberkulos får man reda på vem patienten har haft mycket kontakt med (så kallad smittspårning). Om du och/eller ditt barn under 7 år tillhör de utpekade utsatta får du en inbjudan till undersökningarna.