Vård

poika

Tuberkulos vårdas med läkemedel.

Tuberkulos behandlas alltid med en kombination av flera läkemedel. Behandlingen varar i minst sex månader. Behandlingen kan ta längre tid, om tuberkulosen är allvarlig. Smittrisken minskar i allmänhet snabbt när behandlingen har inlets.

För att tillfriskna, bör man noga följa givna instruktioner. Medicinerna bör tas regelbundet. Om den tuberkulossjuka slutar för tidigt med medicinerna, kan sjukdomen återkomma. Om alla mediciner inte tas på rätt sätt, kan detta leda till utveckling av tuberkelbakterier, som vanliga mediciner inte påverkar. Sjukdomen blir då svårare att behandla.

Om den sjuka har tuberkulos, som är resistent mot läkemedel, inleds vården med en kombination av åtminstone fem eller sex mediciner. Behandlingen tar vanligtvis två år.

Om en person är smittsam, vårdas han eller hon i ett speciellt luftisolerat rum på sjukhuset. Isoleringen förhindrar att smittan sprids till andra patienter och vårdpersonal på sjukhuset. Därför är patienten ensam i rummet och hans eller hennes rörelsefrihet begränsas. Läs mer om isolering.

Vård

Hur vårdas tuberkulospatienter?

Till en början behandlas tuberkulospatienten med en kombination av åtminstone fyra läkemedel. De primära tuberkulosmedicinerna är rifampicin, isoniazid, pyrazinamid, etambutol och streptomycin. Den sistnämnda är ett antibiotikum, som injiceras intramuskulärt.

Läkemedelsdoseringen anpassas efter patientens vikt. Tuberkulosmediciner måste tas regelbundet varje dag på fastande mage. Detta är inte alltid lätt. Därför får patienter i Finland stöd av en yrkeskunnig person vid genomförandet av medicineringen. Samtidigt ser han eller hon till att patienten sväljer varje medicindos och ger akt på eventuella biverkningar. Alla tuberkulossjuka har rätt till denna övervakade vård. Avbrytande av medicineringen på egen hand eller utelämnande av något läkemedel nu och då kan leda till utveckling av en läkemedelsresistent tuberkulosstamm.

Vården av vanlig, läkemedelskänslig tuberkulos tar minst ett halvår.

Behandlingen kan ta längre tid, om tuberkulosen är av allvarlig art. I vanliga fall används under de första två månaderna fyra läkemedel, sedan två läkemedel.

Varför tar behandlingen av tuberkulos så lång tid och varför krävs många mediciner?

Tuberkelbakterierna växer långsamt. De delar sig med cirka 15 till 20 timmars intervaller. En del av bakterierna kan även förbli långa tider i odelat tillstånd. Antibiotika biter bäst på bakterier som delar sig. Syftet vid behandlingen är att förinta alla bakterier, så att sjukdomen inte återkomer. Det behövs flera läkemedel, eftersom tuberkelbakterien snabbt kan utveckla resistens mot ett enda läkemedel.

Vad är läkemedelsresistent tuberkulos?

Alla vanliga tuberkulosmediciner är inte effektiva vid läkemedelsresistent tuberkulos. Denna typ av tuberkulos kan utvecklas som en följd av dålig eller upprepade gånger avbruten medicinering. När denna form av tuberkulos har uppkommit, kan den smitta från person till person på samma sätt som läkemedelskänslig tuberkulos.

Viktiga läkemedel, som möjliggör lyckad tuberkulosbehandling, är rifampicin och isoniazid. Om ingendera av dessa biter på tuberkulosen, talar man om multiresistent tuberkulos (MDR eller multidrug-resistant ). Om tuberkulosen dessutom är resistent mot fluorokinoloner och aminoglykosider, kallas den XDR-tuberkulos.

Läkemedelsresistent tuberkulos finns över hela världen, mest inom Sovjetunionens forna område samt i Indien och Kina. I Finland konstateras årligen 1-6 läkemedelsresistenta tuberkulosfall.

Hur behandlas läkemedelsresistent tuberkulos?

Vården vid MDR- och XDR-tuberkulos tar vanligen två år. Vid behandlingen använder man till en början en kombination av minst fem eller sex läkemedel.

Vad kostar tuberkulosvården?

Tuberkulosen är en allmänfarlig smittsam sjukdom. Lagen om smittsamma sjukdomar stadgar att vård och undersökningar vid misstanke om tuberkulos sker kostnadsfritt i Finland.

Kan tuberkulos botas?

Med modern, i tid insatt tuberkulosvård kan läkemedelskänslig tuberkulos botas. Behandling av läkemedelsresistent tuberkulos är svårare, eftersom tillräckligt effektiva läkemedel inte tillsvidare finns tillgängliga. Med hjälp av utsträckt, tvåårig behandling botas i medeltal två av tre som insjuknat i läkemedelsresistent tuberkulos.

Kan varaktigt fel kvarstå i kroppen efter genomliden tuberkulos?

Största delen av patienterna återhämtar sig helt. Om behandlingen försenats, och tuberkulosen fått tid att orsaka omfattande skador i till exempel lungorna, är det möjligt att kroppen inte återgår till sitt normala tillstånd. Ibland kan även kirurgisk behandling krävas för botandet av svår tuberkulos.

Kan jag själv påverka mitt tillfriknande vid tuberkulos?

Ja, det kan du. Följ noggrant de instruktioner din läkare och skötare ger. Se till, att den övervakade behandlingen realiseras.

Bör man uppmärksamma dieten i samband med tuberkulosvården

Ja, det bör man. Kaloririk, mångsidig kost är en viktig del av behandlingen. Om ditt näringstillstånd har blivit dåligt, och du har magrat många kilo, kan du få en individuell måltidsplan av sjukhusets dietist.

När kan jag åter börja sporta?

I samband med tuberkulosen känner man trötthet, som gradvis ger vika under tillfrisknandet. Vid behandlingens början bör man vila. Dagliga promenader i lugn takt är möjliga, så snart du känner att du orkar röra dig ute. Av din läkare får du mer detaljerade instruktioner om hur du gradvis kan öka motionen. Din individuella situation, tuberkulosens lokalisation och omfattning, och effekten av den påbörjade läkemedelsbehandlingen avgör när du kan återgå till dina fysiska aktiviteter.

Kan jag ha ett sexuellt förhållande under tuberkulosbehandlingen?

Ja, det kan du. Men observera, att du i början av vården kan vara så trött, att sex inte intresserar.

Får jag bli gravid under behandlingstiden?

Det vore bäst, att graviditeten inte fick sin början under tuberkulosbehandlingen. Tuberkulosmedicinerna påverkar också fostret, och alla läkemedel är inte riskfria under graviditeten. Kvinnor i fertil ålder, som insjuknat i tuberkulos, gör klokt i att diskutera preventivmetoder, som är lämpliga under tuberkulosbehandlingen. P-pillrens effekt försvagas av tuberkulosläkemedlen. De är inte tillförlitliga i samband med tuberkulosmedicineringen.

Om tuberkulos konstateras under graviditeten, uppföljs moderns och fostrets välbefinnande särskilt noga.