Inteed ka heshaa xog dheeraad ah?

[palaa]

Wixii arimo ah oo la xiriira caafimaadka waxaad wax ka weydiin kartaa kalkaalisada xarunta qaabilaada. Wixii si dagdag ah loo rabo hadii kalkaalisadu aysan joogin waxaad wax ka weydiin kartaa shaqaalaha bulshada. Ayada ama asaga ayaa kaa siin doona talo asaga ayaana kusii gudbin doona hadii loo baahdo baaritaano iyo daryeel.

Waxaad ka heli kartaa xog badan oo ku saabsan adeegyada Qaaxada xogta caafimaadka ee xarunta qaabilaadu isku soo duwdo. Waxaad sidoo kale wax ka weydiin kartaa shaqaalaha xarunta qaabilaada.

Wixii xog ah oo dheeraad ah oo kusaabsan Qaaxada waxaad sidoo kale ka heli kartaa www.tuberkuloosi.fi HIV-na www.hivtukikeskus.fi/en

Wixii xog ah oo ku saabsan adeegyada caafimaadka ee guud ee Finland waxaad ka heli kartaa ayada oo luuqado kala duwan ku qoran www.infopankki.fi

 

 

 

 

 

[laatikko_footer]