Qofka la gulmay bagteria qaaxada waxa ma qaadsiin karaa?

Maya.

Fafida qaaxada