Sidoo loo daaweeyaa qaaxada adkaysiga daawada u leh?

Hadii bukaanku uu qabo adkaysi dawwoyin badan (MDR) ama adkaysiga xoogan (XDR), isaga/iyada waxa lagu daawayni illa shan ama lix daawo oo la isku daro. Daawayntu wax ay qaadataa ilaa laba sano.

Daawaynta cudurka qaaxada