Waa maxay sababta bukaanka curdurka faafin kara ee qaaxada loogu takooraa isbitaalka?

Akhri macluumaad deeraada taageerada/takoorka.

Takoorka