ردیابی تماس – به چی معنی است؟

التهاب توبرکلوز خفیفه و مریضی توبرکلوز

شخص آلوده ممکن است باکتریاهای توبرکلوز را در بدن خود داشته باشد بدون اینکه مریض شود. به این حالت التهاب توبرکلوز خفیفه (LTBI) گفته میشود. باکتریاها در خواب هستند. چنین شخصی فاقد علایم است، مریض نبوده و نمیتواند این مریضی را به دیگران انتقال دهد. این حالت میتواند در تمام جریان عمر شخص ادامه داشته باشد.ادامه داشته باشد.

با این حال، اگر باکتریا فعال شده و در بدن شروع به تکثر کند، شخص به مریضی توبرکلوز مبتلا میشود. او معمولاً علایم مریضی توبرکلوز را دارد. مریضی نیز میتواند به دیگران انتقال پیدا کند. تنها بخش کوچکی از اشخاص آلوده مریض میشوند. این مسئله به سیستم ایمنی بدن و سن اشخاص ارتباط دارد. احتمال مبتلا شدنن اشخاصی که کمتر از 5 سال سن دارند و کسانی که دارای سیستم ایمنی ضعیفی هستند به مریضی توبرکلوز، بیشتر است.

تماس

وضعیتی که شخص میتواند آلوده شود، تماس نامیده میشود. توبرکلوز ذریعۀ هوا پخش میشود. زمانی که شخص مبتلا به مریضی توبرکلوز در شش یا گلو سرفه یا عطسه میکند، صحبت می‎کند یا آواز میخواند، باکتریاهای توبرکلوز در هوا پخش میشوند. هر کسی که در اطراف باشد (اتاق، بلاک، محیط کاری، موتر، و غیره) میتواند باکتریاها را با تنفس به ششهای خود وارد کرده و آلوده شود.

توبرکلوز به راحتی قابل انتقال نیست. فقط تعدادی از اشخاصی که در تماس با آن قرار میگیرند آلوده میشوند. اشخاصی که در یک فامیل زندگی میکنند، با بیشترین خطر روبرو اند، چون زمان زیادی را با شخص مریض در داخل خانه میگذرانند. همچنان کسانی که بیشتر با شخص مریض وقت سپری می‎کنند، در معرض خطر هستند.

توبرکلوز تنها میتواند ذریعۀ تنفس انتقال شود. توبرکلوز ذریعۀ کالا، ظروف، دست دادن، سطوحی که مریض آنها را لمس کرده یا رابطه جنسی انتقال نمیکند.

ردیابی تماس – به چی معنی است؟

چرا ردیابی تماس انجام میشود؟

ردیابی تماس پروسه‎یی است که برای جلوگیری از گسترش مریضی توبرکلوز در جامعه استفاده میشود. فعالیتهای ردیابی تماس بر بنیاد قانون مریضیهای مزمن فنلند انجام میشود.

هدف ردیابی تماس یافتن دیگر اشخاص دچار مریضی توبرکلوز و کسانی است که به توبرکلوز آلوده هستند.

ردیابی تماس چی قسم انجام میشود؟

بیشتر اوقات ردیابی تماس با مریضی شروع میشود که مبتلا به مریضی توبرکلوز ریوی تشخیص داده شده است.

امکان دارد بعضی اشخاص دیگر که زمان زیادی را با مریض صرف کردهاند، به توبرکلوز آلوده شده یا مبتلا به مریضی توبرکلوز باشند. پرسونل صحی در شفاخانه با مریض مصاحبه میکنند تا معلوم شود آن اشخاص چی کسانی هستند.

برای مثال

  • اعضای فامیل و دیگر اشخاصی که با شخص مبتلا به مریضی توبرکلوز در یک فامیل زندگی میکنند
  • اشخاص و گروپهای دیگر مثل دوستان، اقارب و اشخاص در مکان کار یا تحصیل و در گروپ های تفریحی احتمالی

اشخاص مبتلا به توبرکلوز با اعلان نام کسانی که احتمالاً آلوده شدهاند به دیگر اطرافیان کمک میکنند تا صحتمند بمانند. معلوماتی که این شخص میدهد محرم است.

اشخاصی که در معرض مریضی قرار گرفتهاند کجا مورد معاینه قرار میگیرند و چی نوع معایناتی صورت می‎گیرد؟

با اشخاصی که در معرض مریضی قرار گرفتهاند تماس گرفته شده و از آنها خواسته میشود زمانی را برای معاینه قید کنند.

معاینه برای کلانسالان معمولاً در یک مرکز صحی انجام میشود. اطفال زیر سن مکتب در شفاخانه مورد معاینه قرار میگیرند.

معاینات همیشه بشمول عکس اکری، قفسه سینه و گاهی معاینۀ خون (IGRA، B-TbINFNg) است.

اگر شخص دارای علایم مریضی توبرکلوز باشد، معاینات بیشتری انجام خواهد شد.

به همه اشخاصی که در معرض توبرکلوز قرار گرفتهاند درباره این مریضی معلوماتی داده میشود.

اگر مریضی توبرکلوز یا التهاب توبرکلوز تشخیص داده شود چی اتفاقی میافتد؟

اگر مریضی توبرکلوز تشخیص داده شود، تجویزدوا برای مریضی توبرکلوز آغاز خواهد شد. معلومات بیشتر در مورد تداوی مریضی توبرکلوز را در اینجا بخوانید.

بعضی از کسانی که دچار التهاب توبرکلوز خفیفه هستند میتوانند یک دوره تداوی وقایوی را دریافت کنند. تصمیم در این باره به عهده داکتر است.

تداوی مربوط به التهاب توبرکلوز خفیفه چیست؟

تداوی التهاب توبرکلوز خفیفه میتوانند از پیشرفت مریضی توبرکلوز در بسیاری از اشخاص تحت تداوی جلوگیری کند. شخص با 1 یا 2 دوای توبرکلوز تداوی میشود. تداوی معمولاً 3 ماه (دو دوا) یا 6 ماه (یک دارو) جریان مییابد.

تصمیم تداوی به نظر شخص و ارزیابی خطر ارتباط دارد (یعنی خطر عوارض جانبی که دواهای توبرکلوز برای شخص دربر دارد). تداوی با این فرض صورت میگیرد که شخص به انجام آن متعهد است. تداوی داوطلبانه رایگان است. تداوی شروع شده و در شفاخانه تحت نظارت قرار میگیرد.

چی کسی به معاینات دوامدار ضرورت دارد؟

بعضی از اشخاص در معرض مریضی به مدت 1-2 سال به معاینات دوامدار ضرورت دارند.

مصرف معاینه چقدر است؟

بر بنیاد قانون مریضیهای مزمن فنلند، تمام معاینات و تداویهایی که به علت قرار گرفتن در معرض توبرکلوز برای شخص صورت میگیرد رایگان است.

با این حال باید چی چیزی را به یاد داشته باشید؟

از شخصی که به توبرکلوز مبتلا است، در حین تداوی اش حمایت کنید. توبرکلوز گناه هیچ کس نیست.

باید به یاد داشته باشید که در معرض توبرکلوز بودهاید. در آینده، این موضوع را به متخصصان مراقبتهای صحی که شما را تداوی میکنند اطلاع دهید. این احتمال وجود دارد که دهها سال بعد از تماس به توبرکلوز مبتلا شد. اگر دچار هریک از علایم ذیل هستید، به داکتر مراجعه کنید:

  • سرفهای که بیش از سه هفته جریان پیدا کند، سرفه همراه با خلط
  • تب خفیف یا تبی که قابل توضیح نباشد
  • از دست دادن اشتها و از دست دادن وزن بدون رژیم غذایی،
  • خستگی غیرمعمول
  • تعرق غیرنارمل از طرف شب