مجلات

FILHA و سازمان صحی تنفسی در سال 2008 مجله عمومی در باره توبرکلوز و رهنمود های آن برای مریضان توبرکلوز را با همکاری وزارت امورد داخله فنلاند به چاپ رسانید.

مجله عمومی در مورد توبرکلوز


رهنمود برای مریضان توبرکلوز

همچنان این مجلات در 16 زبان دیگر نیز وجود دارند. در بخش انگلیسی این صفحه انترنیتی.